Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

In English: Information for students of BA, MA, and PhD programmes

Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

Informace pro vedoucí základních součástí

Informace pro vyučující


Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů

27. 3. 2020

 • Byly zveřejněny informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK. U programů a oborů, u kterých byla lhůta pro podávání přihlášek stanovena na 31. 3. 2020, se tato lhůta v souladu s pokynem vedení Univerzity Karlovy posouvá na 15. 4. 2020. Jinak se prozatím nic nemění.
 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020; překlad do ČZJ

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

Informace ke Studentským vědeckým stipendiím (SVS) a některým dalším již vyplaceným/vypláceným stipendiím:

 • Jsme si vědomi, že aktuální situace znemožňuje plnění některých aktivit již podpořených ze stipendijního fondu FF UK. Ve snaze umožnit studentům dokončení jejich projektů jsme připraveni postupovat velmi flexibilně.
 • Realizace všech projektů/činností podpořených ze SVS i dalších stipendií je automaticky prodloužena min. do 31. 12. 2020. Další prodloužení je možné podle vývoje a délky trvání mimořádných opatření.
 • Situaci studentů, u kterých není prodloužení doby realizace možné z důvodu ukončení studia v průběhu roku 2020, budeme řešit individuálně formou náhradního plnění, např. organizační či jinou výpomocí na fakultě/základní součásti po skončení mimořádných opatření.
 • Pokud vedoucí základní součásti neurčí jinak, bude i nadále pokračovat výplata stipendií „pomvědům“. Zadávání úkolů realizovatelných v rámci mimořádných opatření je v kompetenci vedoucích základních součástí.

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.
 • Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření budeme podle aktuálního vývoje řešit otázku minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku. V tuto chvíli platí hranice stanovené Pravidly pro organizaci studia na FF UK. Nicméně jsme si vědomi vážnosti situace pro řadu studentů a připravujeme se na různé možnosti řešení, které bude nutné koordinovat na úrovni celé univerzity. Po 23. 3. 2020 budeme mít informaci o počtu volitelných předmětů, které budou pro tento semestr zrušeny, získáme přehled o počtu dotčených studentů a podle toho budeme dále postupovat.

11. 3. 2020

 • Od 11. 3. 2020 se ruší veškerá výuka a zakazuje se osobní přítomnost studentů a frekventantů na přednáškách a kurzech všech typů.
 • Opatření se vztahují i na realizaci praxí a exkurzí.
 • V tuto chvíli nemají přijatá opatření vliv na povinnost dosažení minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku studia.
 • Úřední hodiny studijního oddělení a oddělení vědy budou probíhat v rozsahu, který je běžný pro letní provoz, tedy v úterý od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek od 14 do 16. Pečlivě zvažujte, jestli je osobní návštěva studijního oddělení nebo oddělení vědy nezbytná.
 • Pokud je to možné, komunikujte prosím s pracovníky studijního oddělení a oddělení vědy telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Žádosti posílejte poštou, případně využijte elektronické aplikace, jestliže to typ vaší žádosti dovoluje.
 • Pokud byste potřebovali potvrzení o studiu, vygenerujte si ho prosím sami ze SIS dle návodu: https://bit.ly/2TEKOLH . Připomínáme, že elektronickou verzi je třeba ověřit na Czech Pointu.
 • Všechny studenty fakulty žádáme, aby pravidelně sledovali aktuální informace a aby denně kontrolovali své e-mailové schránky.
 • Sledujte a dodržujte pokyny vyučujících jednotlivých předmětů, kteří se na vás postupně budou obracet s informacemi týkajícími se konkrétního plnění předmětů po dobu mimořádných opatření.
 • Všechna opatření platí do odvolání.

Informace pro vedoucí základních součástí

27. 3. 2020

 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

Informace ke Studentským vědeckým stipendiím (SVS) a některým dalším již vyplaceným/vypláceným stipendiím:

 • Jsme si vědomi, že aktuální situace znemožňuje plnění některých aktivit již podpořených ze stipendijního fondu FF UK. Ve snaze umožnit studentům dokončení jejich projektů jsme připraveni postupovat velmi flexibilně.
 • Realizace všech projektů/činností podpořených ze SVS i dalších stipendií je automaticky prodloužena min. do 31. 12. 2020. Další prodloužení je možné podle vývoje a délky trvání mimořádných opatření.
 • Situaci studentů, u kterých není prodloužení doby realizace možné z důvodu ukončení studia v průběhu roku 2020, budeme řešit individuálně formou náhradního plnění, např. organizační či jinou výpomocí na fakultě/základní součásti po skončení mimořádných opatření.
 • Pokud vedoucí základní součásti neurčí jinak, bude i nadále pokračovat výplata stipendií „pomvědům“. Zadávání úkolů realizovatelných v rámci mimořádných opatření je v kompetenci vedoucích základních součástí.

17. 3. 2020

 • Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku.
 • Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.).

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.
 • Realizace nebo zrušení volitelných předmětů pro LS 2019/2020 je plně na zvážení vedoucích základních součástí. Fakulta nevyzývá k jejich plošnému rušení, spíše ke zvážení personálních kapacit jednotlivých ZS a také kapacit zajistit alternativní možnosti výuky. Případné problémy jednotlivých studentů se získáním minimálního počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku kvůli zrušeným předmětům jsme připraveni řešit. Prověřujeme několik možných řešení.

11. 3. 2020

 • Vzhledem k nejasné délce mimořádných opatření je potřeba se připravit na realizaci výuky alternativní formou pro případ jejich delšího trvání.
 • Prioritu má zajištění povinných a povinně volitelných kurzů. Zvažte zrušení volitelných kurzů pro tento semestr.
 • Projednejte s jednotlivými vyučujícími alternativní možnosti realizace, resp. zrušení předmětu, a do 23. 3. 2020 vyplňte za svoji základní součást do sdílené tabulky informaci o všech kurzech vypsaných pro tento semestr. Odkaz na tabulku dostanou mailem vedoucí základních součástí nejpozději v pondělí 16. 3. 2020.

Informace pro vyučující

27. 3. 2020

 • Včera bylo zveřejněno Opatření rektora č. 11/2020 upravující harmonogram tohoto akademického roku v souvislosti se současnou mimořádnou situací. V návaznosti na něj připravujeme úpravu harmonogramu FF UK. Opatření děkana k harmonogramu bude podle dalšího vývoje situace vydáno nejpozději po Velikonocích.

25. 3. 2020

V návaznosti na opatření přijatá RKR UK sděluje vedení FF UK následující:

 • Vítáme koordinaci postupu na úrovni UK, jsme v souladu s opatřeními podporujícími realizaci vzdělávací činnosti i v době mimořádné situace a snahou minimalizovat negativní dopady na studenty.
 • Vzhledem k charakteru výuky na FF UK budeme směřovat k minimálnímu, příp. žádnému prodloužení období výuky v tomto semestru. Tento postoj je podpořen skvělým přístupem, s jakým se naprostá většina vyučujících postavila k nalézání alternativních forem výuky. Za to jim velice děkujeme! Rozhodnutí vedení fakulty o délce semestru padne v návaznosti na další rozhodnutí vlády o trvání mimořádných opatření po 1. 4. 2020.
 • Všechna ostatní přijatá opatření začneme obratem realizovat na úrovni fakulty.

17. 3. 2020

 • Začněte prosím promýšlet alternativní formy atestací na závěr předmětů vyučovaných v tomto semestru. Pokud stále nebude možné využívat tradiční formy atestací, měli bychom být připraveni realizovat atestace jinými formami, které studentům umožní uzavřít zapsané předměty, získat potřebné kredity a postoupit do dalšího ročníku.
 • Prioritu má realizace předmětů třetího ročníku bakalářského a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, která umožní studentům dokončit studium a absolvovat závěrečné zkoušky v nejbližším možném termínu. Zpomalení postupu většího počtu studentů studiem by způsobilo řadu osobních těžkostí pro studenty (např. vznik poplatkové povinnosti, znemožnění nastoupit po přijetí do navazujícího magisterského studia apod.) a organizačních komplikací pro fakultu (např. při organizaci následujících termínů závěrečných zkoušek, organizaci přijímacího řízení atd.).

12. 3. 2020

 • V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky jsou do odvolání zrušeny úřední hodiny studijního oddělení i oddělení vědy. V případě potřeby kontaktujte příslušné pracovníky e-mailem.

11. 3. 2020

 • Alternativní formy realizace výuky po dobu mimořádných opatření jsou na uvážení každého vyučujícího, vždy po domluvě s vedoucím základní součásti.
 • Informujte studenty svých předmětů o formách, požadavcích a podmínkách realizace předmětu co nejdříve, nejpozději však do 23. 3. 2020.
 • Období od 11. 3. do 23. 3. 2020 využijte prosím pro promyšlení a přípravu alternativních možností výuky svých předmětů.
 • Více o možnostech elektronické podpory výuky najdete od čtvrtka 12. 3. 2020 na http://elearning.ff.cuni.cz/.
 • Se zahájením výuky alternativními formami počítáme nejpozději od 23. 3. 2020, pokud mimořádná opatření zůstanou v platnosti i po tomto datu.
 • Vyučující, jejichž kurzy navštěvují zahraniční studenti, obdrží k organizaci studia doplňující informace.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK