Napsat dizertační práci ve Velké Británii? Díky Anglo-Czech Educational Fund se svými projekty pokročila řada doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FF UK

Stipendia Anglo-Czech Educational Fund (ACEF) umožňují doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům FF UK strávit část studia na prestižních vysokých školách ve Velké Británii. Zcela mimořádná podpora pomáhá propojovat mladé vědce v oblasti humanitních věd se světovými pracovišti. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do 3. 3. 2020.

Cílem nadace ACEF je podpořit několikaměsíční až roční studijní a vědecké pobyty českých a slovenských zájemců do 35 let. Uchazeči by během stipendijního pobytu v Británii měli pokročit v práci na své dizertaci nebo připravit k publikaci nedávno obhájenou práci. Důležitou podmínkou pro získání stipendia je také úzká spolupráce stipendisty s FF UK i po návratu do České republiky.

Do výběrového řízení se zájemci mohou letos přihlásit do 3. března 2020. Aby jim stipendium bylo přiznáno, musí odevzdat zpracovaný projekt či studijní záměr a doporučení akademického pracovníka z přijímající britské univerzity. FF UK následně zašle dokumenty společně s nominací členům komise ACEF, která s uchazeči povede ústní pohovory v angličtině. Průměrná výše stipendia činí přibližně 1000 GBP/měsíc.

V minulých letech pobyt ve Velké Británii zprostředkovaný nadací ACEF absolvovala řada studentů a mladých vědců z FF UK. O svých zkušenostech s pobytem, jeho průběhem i výhodami, které díky němu získali, píší níže.

Mgr. Petra Johana Poncarová, ACEF 2017/18, Ústav anglofonních literatur a kultur

 

Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii?

Největším darem pro mě byla možnost svobodně a v klidu bádat v knihovnách, které mají zdroje nezbytné pro můj výzkum. Stipendium poskytované nadací ACEF je jedinečné a velkorysé v tom, že nevyžaduje složité výkazy ani výstupy s dedikací, a dává tak vědcům vzácnou možnost soustředit se skutečně jen na práci.

 

Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo?

Přihlásila jsem se na základě doporučení kolegů z Ústavu anglofonních literatur a kultur, kteří pobyt absolvovali, významně jim pomohl dokončit dizertační práci či jiné důležité projekty a velmi si chválili velkorysost a vstřícnost nadace. Jela jsem již na známá místa (University of Highlands and Islands, University of Glasgow) a primárně do knihoven, protože materiály pro můj výzkum jsou jinde nedostupné. Užitečné bylo samozřejmě i navázání dalších vztahů s místními odborníky, které napomohou rozvoji skotských studií na FF UK.

 

V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu?

Díky stipendijnímu pobytu jsem udělala velký kus práce na finální verzi dizertace a připravila jsem k vydání knihu Derick Thomson pro sérii příruček o významných skotských spisovatelích, již vydává Association for Scottish Literary Studies a která slouží jako základní referenční texty na středních školách.

Mgr. Martina Reiterová, ACEF 2019/20, Ústav světových dějin

 

Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii?

Pobyt na University of Edinburgh mi především ukázal, jak jinak také může fungovat instituce vysokého školství. Byla to moje první přímá zkušenost s univerzitami v Británii z pozice studenta a její vybavenost a služby pro studenty mě doslova šokovaly. Nebudu zastírat, že jsem si různých studijních prostor i mimo knihovny náležitě užívala.

 

Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo?

Motivovala mě především potřeba archivního výzkumu v Edinburghu pro můj dizertační projekt. Zároveň jsem věděla, že nemohu využít například program Erasmus+, v rámci nějž je možné vyjet pouze na delší časové období. V tomto ohledu se ACEF jevil jako ideální příležitost, protože umožňuje zažádat i o financování krátkodobějšího pobytu za čistě badatelským účelem.

 

V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu?

Pobyt mi umožnil sběr pramenů, především korespondence, pro moji dizertaci v National Library of Scotland a také v Centre for Research Collections přímo na University of Edinburgh. Zároveň jsem měla možnost svoji práci konzultovat s místními odborníky a navázat kontakty, s nimiž budu moci rozvíjet spolupráci i nadále. Více o mém projektu a pobytu se můžete dočíst i na blogu místního výzkumného centra, ke kterému jsem byla afiliována.

Mgr. Denisa Šebestová, ACEF 2018/19, Ústav anglického jazyka a didaktiky

 

Jakou největší zkušenost jste si odvezla ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii?

Setkání s lingvisty a doktorandy z oblasti, která mě zajímá. A srovnání, jak funguje akademické prostředí tady a tam.

 

Proč jste se přihlásila do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo?

Možnost naplánovat si pobyt podle sebe. Jela jsem konzultovat svoji práci s konkrétním člověkem, pracovala jsem samostatně a nemusela plnit jiné studijní povinnosti, jako by to bylo třeba na Erasmu.

 

V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu?

Konzultace a přístup k datům, ke kterým bych se jinak nedostala. Možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí, např. letní školy. A kontakty na lidi!

Mgr. Michal Láznička, ACEF 2018/19, Ústav obecné lingvistiky

 

Jakou největší zkušenost jste si odvezl ze studijního/vědeckého pobytu ve Velké Británii?

Možnost poznat „odborný život“ na mnou navštíveném ústavu. Na lingvistickém pracovišti na Birminghamské univerzitě jsem měl možnost navštěvovat interní semináře zdejších pracovníků i doktorský seminář, zapojovat se do nich a sledovat jejich fungování.

 

Proč jste se přihlásil do výběrového řízení, co vás pro to motivovalo?

Na univerzitu v Birminghamu jsem chtěl vycestovat, protože na ní působí několik vynikajících lingvistů, s nimiž jsem mohl konzultovat různé části svého výzkumu, zároveň na tamní lingvistice působí mnoho akademiků s velmi zajímavým zaměřením a je to jedno z významných pracovišť v celoevropském kontextu.

 

V čem konkrétně vám pobyt pomohl při práci na vlastním výzkumu?

V diskuzi s některými místními vědci jsem si mohl lépe ujasnit některé aspekty svého výzkumu. Zároveň jsem měl možnost soustavně na něm pracovat v podnětném prostředí.

 


Související články