Autorské právo a e-learning: Cyklus přednášek

Centrum pro podporu e-learningu Ústřední knihovny UK zve všechny zájemce z řad studentů doktorského studia a akademických i neakademických pracovníků UK na přednášky z cyklu autorské právo a e-learning. Témata přednášek jsou následující: Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa, Licence Creative Commons, Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí a Školní práce studentů a autorské právo.  

Přihlásit se můžete již nyní přes vzdělávací portál UK. Portál pro přihlášení vyžaduje přihlašovací údaje do CAS. Při vyhledávání přednášek je nutné zadat přesný název akce. 

Aktuální nabídka přednášek:

Autorské právo a e-learning, zásady a legislativa

Datum: 4. 2. 2020 

Čas: 14.30 – 16.00 hod. 

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20 

Přednášející: JUDr. Zuzana Císařová 

Přednáška bude zaměřena na zásady a legislativu, které se váží k dodržováním autorských práv v prostředí internetu. 

 


Licence Creative commons

Datum: 3. 3. 2020 

Čas: 14.30 – 16.00 hod. 

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20 

Přednášející: JUDr. Irena Holcová 

Licence Creative Commons je zásadní a současně nejmodernější veřejná licence, která se vztahuje na všechny druhy autorských děl, resp. ostatní předměty autorskoprávní ochrany, (kromě počítačových programů, byť je výslovně nevylučuje). Pojem veřejné licence je užíván pro způsob licencování spjatý zejména s prostředím internetu, jejím prostřednictvím mohou nositelé práv poskytovat oprávnění k užití předmětů autorskoprávní ochrany v rozsahu a způsoby jimi stanovenými v rámci CreativeCommons, pokud její základní charakteristiky korespondují s potřebami a záměry konkrétního subjektu, v konkrétním případě Univerzity Karlovy. Jako jediná z veřejných licencí existovala tato licence od 16. 4. 2009 v české verzi (3.0), která nebyla pouhým překladem původního originálního anglického textu vytvořeného podle práva USA, nýbrž přizpůsobením základní licence, resp. všech verzí licence Creative Commons právu českému (aktuálně existuje záměrně pouze český překlad verze 4.0). Výhodou licence Creative Commons je okamžitá exploatace vytvořeného díla, či jiného předmětu autorskoprávní ochrany, okamžitá informovanost uživatele o možnostech a podmínkách případného využití díla, celosvětový neomezený a bezúplatný přístup k dílu, respektování autorských práv, neformálnost licence, jednoduchost aplikace licence, variabilita licence, aplikovatelnost licence na všechny druhy děl, i další předměty autorskoprávní ochrany, srozumitelnost a jednoduchost této aplikace. 

 


Účinná obrana proti zneužití autorského práva v akademickém prostředí

Datum: 17. 3. 2020 

Čas: 14.30 – 16.00 hod. 

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20 

Přednášející: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

Prevence. Moci neznamená smět. Mimosoudní a soudní ochrana. Předběžná opatření. Žaloby. Veřejné právo. Kolektivní správa práv. 

Aktivní věcná legitimace ve sporu (kdo žaluje). Význam autorské doložky. Pasivní věcná legitimace (koho žalovat). 

Průvodce soudním řízením – co od řízení očekávat. Význam judikatury českých soudů a SDEU. Spory z porušení smlouvy. Spory z porušení zákona. 

 


Školní práce studentů a autorské právo

Datum: 7. 4. 2020 

Čas: 14.30 – 16.00 hod. 

Místnost: Modrá posluchárna, Celetná 20 

Přednášející: JUDr. Petra Žikovská 

Přednáška se bude zabývat problematikou školních prací z pohledu autorského práva se zaměřením na e-learning.