Vychází kniha „Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě“. K vydání ji připravilo Centrum pro studium středověku FF UK

Na publikaci, která je výstupem projektu „Středověká komika“, se podíleli medievistky a medievisté z několika fakultních ústavů a kateder, ale také odborníci na středověk mimo FF UK.

Problém středověkého smíchu a jeho vážných rovin je v knize zpracován nejen textem, ale i obrazem. Obsah šestnácti kapitol doprovázejí glosy a iluminace, které si po stranách textu čmárá a vpisuje fiktivní anonymní čtenářka. Ty v duchu středověkých marginálií komentují limity vědeckého sdělení a demonstrují rozostřené hranice mezi četbou a tvorbou, porozuměním a nepochopením, komickým a vážným.

Vydání předcházely diskuse na mezioborových kolokviích v letech 2016 a 2017, která naplňují základní smysl Centra pro studium středověku FF UK, totiž poskytnout prostor pro medievistické bádání v tematické šíři a celoevropské perspektivě. Centrum usiluje o to propojit výzkum středověku na jednotlivých pracovištích FF UK a zajistit diskusní a tvůrčí platformu i pro další medievistky a medievisty v ČR.

Na kolokvia o komice navázala témata Staré baby, Oddech a zahálka a v lednu 2020 proběhne první diskuse o středověké hlíně a kamení.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Anotace knihy


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK