Filozofická fakulta UK se počtvrté zapojila do Týdne otevřeného přístupu

Mezinárodní událost, která tento rok proběhla v Kampusu Hybernská ve dnech 21.–27. října, propaguje okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výsledkům vědeckého výzkumu pro všechny bez rozdílu. Fakulta se zapojila díky podpoře a koordinaci Ústřední knihovny Univerzity Karlovy, která zajistila bohatý program přednášek a nově také webinářů.

Fakultní program byl tradičně zahájen promítáním dokumentu Zázračné dítě internetu, příběhem mladého počítačového génia a aktivisty oddaného myšlence volného přístupu k informacím Aarona Swartze, který coby teenager stál u zrodu veřejných licencí Creative Commons, spoluzaložil otevřené sociální sítě Reddit a projekt Open Library.

Nově byl do programu zařazen workshop pod vedením správkyně discovery systému UK Terezy Simandlové s názvem Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi. Workshop byl určen především doktorandům a řešitelům či administrátorům evropských projektů. Třináct účastníků workshopu si vyzkoušelo nástroje usnadňující otevřené publikování a rozeznávání podvodných vydavatelství.

Letošní diskusní večer nazvaný Otevření na vlastní pěst – Mezioborová diskuse o open science (nejen) na UK přilákal zdaleka nejvíc posluchačů. Čtyři akademici z různých fakult, dr. Eva Lehečková (FF UK), prof. Jaroslav Flegr (PřF UK), dr. Pavel Straňák (MFF UK) a dr. Michal Křen (FF UK), sdíleli své zkušenosti s otevíráním celého výzkumného cyklu. Hovořili nejen o problematice otevřených časopisů, oborových, multioborových nebo institucionálních repozitářů, ale také o předregistraci výzkumů, zveřejňování anotace dat, sdílení dat a systému hodnocení vědy zejména v souvislosti s kvalitou časopisů a jejich indexací.

Pokud jde o změnu daného stavu, akademici se shodli, že bude potřeba důsledně dbát specifik jednotlivých oborů, které se výrazně liší nejen napříč univerzitou, ale i v rámci vědních oblastí. Každý z přítomných lingvistů sdílel odlišné zkušenosti s otevřeným publikováním i odlišné nároky na centrální repozitář. Průsečíků mezi lingvistikou a přírodními vědami lze vysledovat pravděpodobně víc než například mezi lingvistikou a jinými disciplínami vyučovanými na FF UK, které se tentokrát ke slovu nedostaly a které mohou být jedním z námětů pro příští ročník.

Trojčlenný formát programu FF UK pro Týden otevřeného přístupu (promítání, workshop a diskuse) zůstane zachován také příští rok. Záměrem akcí bylo především prohloubit komunikaci mezi akademiky a knihovníky, což se díky všem zúčastněným podařilo.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Autoři fotografií: Šárka Grofová, Jiří Stibor


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK