Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019 získal dr. Tomáš Gráf z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK

Ocenění převzal z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka ve středu 27. listopadu v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Didaktik anglického jazyka byl mimo jiné oceněn za úspěšné propojování výuky s vlastní výzkumnou činností, do které zapojuje i své studenty.

Cena MŠMT má upozornit nejen na důležitost kvalitní vzdělávací činnosti vysokoškolských pedagogů, ale má zároveň podnítit diskusi o kvalitní výuce na vysokých školách. Dr. Gráfa na ocenění nominovala dr. Pavlína Šaldová, ředitelka Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK, a to na základě jeho dlouhodobé činnosti v oblasti didaktiky cizích jazyků na Filozofické fakultě UK. „Daří se mu nebývalým způsobem získávat, vzdělávat a motivovat adepty učitelství nejen k výuce anglického jazyka, ale i dalšímu sebevzdělávání a vědecké činnosti,“ zdůvodnila svou nominaci.

Dr. Gráf působí na Ústavu anglického jazyka a didaktiky od roku 2010. Je spoluzakladatelem a ředitelem jazykové školy JazykoFFka a podílí se na koncepci učitelství a učitelských oborů na FF UK. Je koordinátorem platformy oborových didaktiků na FF UK a pravidelně organizuje didaktická kolokvia. Zároveň spolupracuje na řadě výzkumných projektů, mimo jiné na sestavení české části mezinárodního žákovského korpusu LINDSEI či na vytváření korpusu žákovské angličtiny tchajwanských mluvčích.

Za dobu svého působení dokázal vybudovat koncepci didaktiky a dalších souvisejících předmětů tak, aby odpovídaly soudobým vědeckým poznatkům a aby pro studenty byly reálným přínosem. „Veškeré odborné, pedagogické i organizační aktivity Tomáše Gráfa na poli didaktiky a aplikované lingvistiky představují v souhrnu počin, který má zásadní význam pro obrodu učitelského studia na FF UK, a svým dosahem rámec fakulty bezpochyby přesahují: nejen v univerzitním, ale i celospolečenském kontextu je nyní jasné, že pozvednutí přípravy učitelů alespoň na evropskou úroveň je jednou ze základních podmínek rozvoje kvalitativně nové české vzdělanosti,“ vyjádřila se dr. Šaldová.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK