Filozofická fakulta UK ve spolupráci s římskou Univerzitou Sapienza otvírá nový doktorský studijní program Germanoslavistika

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy otvírá pro akademický rok 2019/2020 nový mezinárodní doktorský program Germanoslavistika (Studi Germanici e Slavi). Jedná se o program typu double degree uskutečňovaný ve spolupráci se Sapienza Università di Roma, jednou z největších evropských univerzit založenou roku 1303. Program je určen pro zájemce o doktorské studium ve slavistických, bohemistických a germanistických oborech, dále v komparativní literatuře a v příslušných areálových a kulturních studiích.

Program je principiálně směřován ke srovnávacím studiím. Proto je u přijímací zkoušky vyžadována základní znalost dvou z těchto jazyků: čeština nebo slovenština, ruština, němčina. Čeština není v tomto programu privilegována – je chápána na stejné úrovni s ostatními slovanskými jazyky. Další informace o programu lze získat na webových stránkách germanoslavistika.ff.cuni.cz.

Přihlášky do tohoto programu se přijímají do 31. července. Přijímací zkouška bude dvoukolová. V prvním kole (10. září) společná mezinárodní přijímací komise (bez účasti uchazečů) posoudí písemné projekty doktorského studia; druhé kolo (11. září) proběhne formou ústního pohovoru uchazečů s komisí.

Na Filozofické fakultě UK se program otevírá ve třech variantách (české, německé a ruské). Podrobné informace o podmínkách a obsahu přijímací zkoušky najdete na webu fakulty.

Zeptali jsme se prof. Annalisy Cosentino, italské bohemistky a překladatelky z Univerzity Sapienza, a také bohemistky doc. Libuše Heczkové, která je odpovědná za tento program na české straně:

Jak a proč vznikl tento široce koncipovaný nový doktorský program?

prof. Cosentino: Společný mezinárodní doktorský program vznikl z dlouhodobé spolupráce římské Univerzity Sapienza s Univerzitou Karlovou v oblasti bohemistky v širší perspektivě, komparativní literatury, translatologie a filmových studií. Tento program vznikl tedy zdola v reakci na přirozenou potřebu prohlubování spolupráce. Univerzita Sapienza o takovýto doktorát stála i proto, že asi před deseti lety byl v italské klasifikaci vědeckých oborů zaveden obor Germanoslavistika (Lingue, letterature e culture germaniche e slave), a nyní se tedy na univerzitní úrovni nově rozvíjí celý široký obor a touto kvalifikací se také řídí celý systém kvalifikačních stupňů od pregraduálního studia po profesury.

V čem je tento program výjimečný?

prof. Cosentino: Doktorský program Germanoslavistika je první a zatím jediný takový v celé Itálii. Italským národním úřadem pro akreditace byl ohodnocen velmi vysoko, jako druhý nejlepší na celé Univerzitě Sapienza.

Gemanoslavistika ve spolupráci s Univerzitou Karlovou nabízí odborné propojení slavistiky a germanistiky jako přirozené, vzniklé nejen proto, že by se jednalo o pouhý administrativní požadavek. Takto široce pojatý obor má na Univerzitě Karlově svoji dávnou tradici. Je to jedna z mála evropských univerzit, kde mají oba obory dlouhodobě vysokou úroveň: nejen bohemistika (nezapomeňme, že v italském pojetí jde o slavistický obor) a německý jazyk a literatura, ale také menší germanistické a slavistické obory.

doc. Heczková: Tento program je jedinečný také tím, v jakých jazycích probíhá studium. Angličtina je tu více méně služebný jazyk, důraz je kladen na jazyky germánské a slovanské. Proto je v České republice akreditovaný ve třech jazykových mutacích, české, ruské a německé. Student, který studuje vedle svého školitele, získává na partnerské univerzitě konzultanta, který je vlastně jeho druhým školitelem. Studenti z obou partnerských univerzit by měli mezi sebou spolupracovat – setkají se ve druhém ročníku studia a čeká je i společná konference.

prof. Annalisa Cosentino

doc. Libuše Heczková


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK