Současné podobě a směrům česko-slovenské romistiky se v Kampusu Hybernská bude věnovat workshop Akademie romských studií

Seminář romistiky Katedry středoevropských studií FF UK jej připravil na 28.–29. listopadu. Workshop se zaměří na prezentaci současného romistického výzkumu a rozvíjení debaty mezi pracovišti a jednotlivci, kteří se mu v současné době věnují. Abstrakty příspěvků mohou zájemci zasílat do 1. srpna.

Workshop vznikl ve spolupráci s Ústavem etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Navazuje na semináře konané v předchozích letech v Bratislavě a na dlouhodobou spolupráci obou institucí, které se budou na organizaci a dalším rozvíjení tohoto každoročního československého setkání podílet.

Abstrakty v rozsahu max. 1800 znaků je možné zasílat na e-mail arst@savba.sk. Vítané jsou příspěvky z různých disciplín. Prezentace se nemusí týkat jen dokončených výzkumných projektů, ale i aktuálně připravovaných či realizovaných výzkumů.

Ambicí workshopu je otvírat nová témata a otázky rezonující v současném světovém romistickém diskurzu, jako je etika výzkumu, mocenské hierarchie, akademická zodpovědnost, participace a další.

Výzva k zasílání abstraktů

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK