Studentky Filozofické fakulty UK obsadily přední místa v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika

Soutěž proběhla 13. května v rámci 20. mezinárodního setkání Mladých lingvistů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítězkou se stala studentka FF UK Hana Hledíková.

Studentka třetího ročníku bakalářských oborů anglistika – amerikanistika a český jazyk a literatura reprezentovala Fonetický ústav s prací Prozodické členění u dobrých mluvčích v češtině a angličtině. Třetí místo za práci Česká modální konstrukce „nepotřebovat + infinitiv“ s významem ‚není nutné, abych‘ obsadila Barbora Genserová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, která třetím rokem studuje bakalářské obory český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura.

Světlaně Müllerové z prvního ročníku navazujícího magisterského oboru Anglický jazyk na Ústavu anglického jazyka a didaktiky udělila porota čestné uznání za práci Kolokace staroanglických adjektiv a jejich protikladů ve střední angličtině přijatých ze staroseverštiny. Druhé místo obsadila studentka Univerzity Palackého Markéta Čajánková s prací Bilingvismus a osobnost: Výzkum z oblasti psycholingvistiky.

Studentky do celostátního kola soutěže nominovala porota složená z pedagogů FF UK na základě výsledků fakultního kola z 29. dubna. V porotě celonárodního kola zasedli zástupci jednotlivých vysokých škol a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky včetně doc. Ivany Bozděchové z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Zúčastnili se studenti z celkem šesti vysokých škol, vedle Univerzity Karlovy z Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Pardubice, Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Akcent College v Praze.

Vítězné příspěvky celostátního kola budou publikovány ve sborníku z konference. Všem studentkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci fakulty.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK