VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 24. 4. 2019 – Ústav světových dějin/ Job offer from 24 April 2019 – Department of General History

English see below

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. – 20. století) se zaměřením na sociální a kulturní dějiny technologií v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies, ekonomie a politika, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, environmentálních dějin a globální historie.
Úvazek: 0,5

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree
 • vedení studentských prací a projektů
 • zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace aplikovatelný v rámci projektu KREAS
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí)
 • výborná znalost angličtiny, další jazyky vítané
 • schopnost přednášet v angličtině, další jazyky vítané
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 31. května 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz
  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of General History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th – 20th Century) with specialization on social and cultural history of technologies in European and Global context, Heritage Studies, Economy and Politics, application of comparative approach, transnationalism, environmental history and global history.
Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. and Erasmus Mundus Joint Master Degree courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • integration into the projects developed by the department
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise applicable within the framework of KREAS project
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage
 • adequate teaching experience
 • international stage, networking, and research experience
 • excellent knowledge of English, other languages are welcome
 • ability to lecture in English, other languages are welcome
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: May 31, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.