VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 2. 2019 – Ústav východoevropských studií/Job offer from 10 February 2019 – Department of East European Studies

English see below

Ústav východoevropských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Platová třída: AP2
Úvazek: 1,0

Popis pozice:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce
 • Zajištění a organizace pedagogické praxe studentů programu vzdělávání

Požadavky:

 • titul Ph.D. ve studijním programu Ruský jazyk
 • pedagogické vzdělání nejméně na úrovni Mgr.
 • pedagogická praxe
 • výborná znalost ruského jazyka
 • schopnost učit minimálně v jednom dalším světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk)
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti
 • znalost českého jazyka slovem a písmem alespoň na úrovni C1

Předpokládaný nástup: 1. dubna 2019
Termín přihlášky: 10. března 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem).

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of East European Studies

Job title: assistant professor
Field and specialization: Russian Language for Teacher Education
Expected pay group: AP2
Full-time position (40 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation
 • provision and organization of pedagogy practice for students in Teacher Education

Job requirements:

 • Ph.D. in the specialization Russian language
 • pedagogic education at least on the level M.A.
 • adequate teaching experience
 • excellent knowledge of Russian language
 • ability to teach in at least in one world language (English, French, or German language)
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills
 • knowledge of Czech language (speaking and writing) at least on the level C1

Expected starting date: April 1st, 2019
Application deadline: March 10, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.