VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2019 – Ústav světových dějin/Job offer from 10 January 2019 – Department of Global History

English see below

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Obecné a světové dějiny se zaměřením na nejnovější dějiny (dějiny 20. století) se zaměřením na dějiny západní Evropy a euroatlantického prostoru
Úvazek: 0,5

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia
 • vedení studentských prací a projektů
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru historie
 • výborná znalost minimálně dvou světových jazyků
 • schopnost učit minimálně v jednom světovém jazyce (anglický, francouzský či německý jazyk)
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. března 2019
Termín přihlášky:  12. února 2019

Náležitosti přihlášky:

 • přihláška do VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Rozhodnutí děkana

Department of Global History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: General and World Contemporary History (History of 20th Century) with specialization on the history of Western European countries a Euro-Atlantic area.
Part-time position (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in the area of specialization
 • adequate teaching experience
 • excellent knowledge of minimally two world languages
 • ability to teach in at least one world language (English, French, or German)
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: March 1, 2019
Application deadline: February 12, 2019

Complete applications will include the following:

 • application to the selection procedure
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Application form