VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7. 12. 2018 – Ústav románských studií/ Concurso del día 7 Diciembre 2018 – Departamento de Estudios Románicos

Español ver abajo

Ústav románských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent/odborný asistent
Obor a zaměření: praktický španělský jazyk, španělská lingvistika, didaktika španělštiny
Předpokládaná mzdová třída: AP1/AP2
Úvazek: 1,00

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru španělská filologie nebo osvojování cizího jazyka (se zaměřením na španělštinu)
 • Vítán titul Ph.D. z románských jazyků/didaktiky španělštiny (didáctica ELE)/osvojování španělštiny jako cizího jazyka či příbuzných filologických oborů, případně zahájené doktorské studium v těchto oborech, a ochota dále se vzdělávat v oblasti didaktiky
 • Vítána zkušenost s výukou praktického španělského jazyka a didaktiky
 • Vítány další zkušenosti související s výukou a výzkumem osvojování cizího jazyka
 • Organizační a administrativní schopnosti
 • Rodilý mluvčí španělštiny, vítána znalost češtiny (eventuálně připravenost osvojit si do dvou let český jazyk na úrovni umožňující výkon práce v ČR)
 • Přiměřená odborná činnost v oboru osvojování španělštiny (cizího jazyka), španělská lingvistika nebo didaktika španělštiny; publikace v oboru vítány

Předpokládaný nástup: 15. února 2019
Termín přihlášky: 7. ledna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Profesní životopis včetně přehledu praxe (ve španělském jazyce)
 • Kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem; při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.
 • Představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str., ve španělském jazyce)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha.
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Pro více informací můžete kontaktovat paní Mgr. Doru Polákovou, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz).
Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Departamento de Estudios Románicos

Nombre del puesto: profesor ayudante
Especialidad y perfil: lengua española práctica, lingüística española, didáctica del español
Clasificación salarial: AP1/AP2
Dedicación: 1,00

Requisitos:

 • Educación universitaria en filología hispánica o en aprendizaje de lenguas extranjeras (con especialización en el español)
 • Se apreciará la posesión del título de doctor en lenguas románicas/didáctica del español (didáctica ELE)/adquisición de español como L2 u homólogas disciplinas filológicas, en su caso también el estudio iniciado del doctorado en las especialidades referidas, así como la capacidad de especializarse en el ámbito de la didáctica
 • Se valorará la experiencia en la enseñanza de la lengua práctica y la didáctica
 • Se valorará la experiencia relacionada con la enseñanza y la investigación acerca del aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Capacidad administrativa y organizativa
 • Hablante nativo del español, se valorará el conocimiento del checo (o disposición para aprender checo en dos años a nivel suficientemente alto como para trabajar con ese idioma en la R. Checa)
 • Adecuada actividad especializada en el ámbito del aprendizaje del español (como lengua extranjera), la lingüística española o la didáctica del español; se valorarán publicaciones especializadas en el ámbito mencionado

Fecha presupuesta de inicio: 15 de febrero de 2019
Las solicitudes podrán presentarse hasta: 7 de enero de 2019

Documentos que deberán presentarse:

 • Application form (Solicitud para el departamento de Recursos Humanos )
 • Currículum profesional incluida la experiencia laboral (en lengua castellana)
 • Copia de los títulos académicos, de ser necesario, con traducción checa;
  en la entrevista de trabajo, la comisión tomará en consideración los títulos académicos del candidato solo en su versión original
 • Proyecto de realización de la actividad académica para la que se solicita el puesto (máx. 1 pág., en lengua castellana)

Tramitación de la solicitud:

 • Por correo postal/personalmente:
  Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por correo postal o entréguela personalmente en la siguiente dirección: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Por e-mail:
  Envíe la solicitud con todos los documentos requeridos por e-mail a la siguiente dirección: hana.holubova@ff.cuni.cz.

Los interesados pueden contactar, para ulterior información, con Mgr. Dora Poláková, Ph.D. (dora.polakova@ff.cuni.cz).
La comisión podrá invitar a la segunda fase del concurso, entrevista personal o lección pública, a todos o solo a algunos de los candidatos que han presentado sus solicitudes.