V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků převážně zahraničních autorů bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření.

Sborník otevírají příspěvky diskutující témata rané doby bronzové v Egeidě a uzavírají jej texty s těžištěm v době římské na Balkáně a v Černomoří. Jubilantovy bohaté archeologické aktivity jsou nerozlučně spojeny s lokalitou emporia Pistiros v jihozápadním Bulharsku, tato tematika je tedy ve sborníku zastoupena velmi významně. Kniha představuje reprezentativní průřez současnou klasickou archeologií s přesahem do oblastí prehistorické a protohistorické Evropy.

Editory mezinárodně zastoupené publikace, která vychází i jako e-kniha, jsou doc. Peter Pavúk z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Věra Klontza-Jaklová z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně a Anthony Harding, emeritní profesor univerzity v Durhamu, dlouholetý předseda prestižního archeologického časopisu Antiquity a šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology.

Ukázka:

 

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., (*1935) působí na FF UK od roku 1958, v roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1993–2000 zastával funkci ředitele Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a na témže ústavu působí dodnes. Prof. Bouzek vedl řadu výzkumů v Čechách, v šedesátých letech se účastnil několika výzkumů v Řecku. Navázal na výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké, v letech 1980–1983 vedl jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře na Srí Lance a od roku 1990 po několik let i seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě. Od roku 1993 až doposud vede výzkumy řecké osady Pistiros v Bulharsku a v roce 1996 vedl český výzkum UNESCO v Beirutu.

Jeho hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval také prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a recepci antiky v českém umění. Vydal řadu cizojazyčných knih a popularizujících publikací. Prof. Bouzek se významně zasloužil o rozvoj a zachování oboru Klasická archeologie na FF UK. Po roce 1989 se zasadil o její „znovuvzkříšení“ a zapojení do evropského kontextu.

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK