VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 8. 2018 – Katedra sociologie / Job offer from August 1, 2018 – Department of Sociology

English see below

Katedra sociologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Předpokládaná mzdová třída: AP3
Obor a zaměření: Sociologie
Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti sociologie na všech stupních studia a v oblasti vlastní specializace uchazeče
 • vedení závěrečných prací
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu

Požadavky:

 • doc. nebo prof. v oboru sociologie, případně v oboru příbuzném (akceptovány mohou být i přihlášky uchazečů se započatým habilitačním řízením)
 • předchozí pedagogická činnost
 • schopnost učit v anglickém jazyce
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • akademické zkušenosti ze zahraniční instituce výhodou
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. října 2018 (příp. později dle dohody)
Termín přihlášky: 31. srpna 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • motivační dopis s nabídkou oborového zaměření pro působení na Katedře sociologie FF UK (preferovaná témata kursů a výzkumných projektů, další způsoby zapojení do akademického života);
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání (Originály dokladů budeme požadovat až při výběrovém řízení.)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Katedra sociologie si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů, případně přijmout více uchazečů s náležitě upravenými parametry obsazovaných míst.
Výběrová komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny, vybrané nebo žádného uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Rozhodnutí děkana

Department of Sociology

Job title: Associate Professor
Field and specialization: Sociology
Expected pay group: AP3
Expected full-time position (40 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in Sociology at all levels of study and within the applicant’s specialization will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise

Job requirements:

 • Associate Professor or Professor in sociology, alternatively in related subject field (applications of applicants with initiated habilitation procedures may also be accepted)
 • adequate teaching experience
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • PI experience in research projects and grants
 • academic experience in a foreign institution will be an advantage
 • organizational and communication skills

Expected starting date: October 2018 or as agreed
Application deadline: August 31, 2018

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • letter of motivation with subject orientation proposal: preferred topics of courses and research projects, other ways of participation in academic life
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded (The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.)

Application options:

 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz
 • By post or in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

The Search Committee may choose to invite all or selected applicants for a subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.