VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2018 – Ústav anglického jazyka a didaktiky/ Job offer from 26 July 2018 – Department of English Language and ELT Methodology

English see below

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Obor a zaměření: lingvistika anglického jazyka
Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti anglické lingvistiky na všech stupních studia a v oblasti vlastní specializace uchazeče
 • vedení závěrečných prací
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu
 • projektová činnost směřující zejm. k rozvíjení zahraniční spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D., obor – specifické vymezení znalostí: zaměření na strukturní a kontrastivní popis anglického jazyka, specializace v konkrétních oblastech (např. v oblasti diachronního popisu, pragmatiky, apod.) výhodou
 • předchozí pedagogická činnost
 • schopnost učit v angličtině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů výhodou
 • akademické zkušenosti ze zahraniční instituce
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: říjen 2018 nebo podle dohody
Termín přihlášky: 28. 8. 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Ústav anglického jazyka a didaktiky

 
Department of English Language and ELT Methodology

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: English linguistics
Expected pay group: AP2
Full-time position (40 hours per week)

Job description:

 • teaching core subjects of English linguistics at all levels of study and within the applicant’s specialization will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • Ph.D. degree, specialization: structural/contrastive description of English, specialization in specific areas (e.g. diachronic description, pragmatics, etc.) will be an advantage
 • adequate teaching experience
 • ability to teach in English
 • adequate publication record in the field of specialization
 • PI experience in research projects and grants will be an advantage
 • academic experience in a foreign institution
 • organizational and communication skills

Expected starting date: October 2018 or as agreed
Application deadline: August 28, 2018

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address: Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview or a public lecture.

Department of English Language and ELT Methodology