VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 28. 6. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 28 June 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

English see below

 

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent
Hlavní odborné zaměření: informační věda
Předpokládaná mzdová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Požadavky:

 • absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobné zaměření;
 • odborné zaměření na informační vědu, její teoretické aspekty, informační společnost, informační chování, mediální a komunikační studia;
 • znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti); učitelská nebo lektorská praxe vítána;
 • vedení výuky v českém (případně slovenském) jazyce
 • zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána;
 • výzkum (doložit vlastními publikačními výstupy, přehledem projektů/grantů)

Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo 1. října 2018
Termín přihlášky: 31. července 2018


Náležitosti přihlášky:

 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání, případně s českým překladem.
  Při osobním pohovoru bude komise požadovat výhradně originály dokladů o vzdělání.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Nebo e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

 

Institute of Information Studies and Librarianship

Name of the position: academic position – assistant professor/associate professor
Expected pay group: AP2
Field and specialization: information science
Workload: 0.5 (20 hours a week)

Requirements:

 • graduate of the doctoral study program in information science, media and communication studies, sociology of culture or similar discipline;
 • specialization in information science, its theoretical aspects, information society, information behaviour, media and communication studies;
 • excellent competence in English and Czech; teaching practice in both languages;
 • international study or teaching experience;
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development (list of publication activity)
 • working experience on scientific projects is an advantage (list of research activity)

Expected start: September/October 1, 2018
Application deadline: July 31, 2018

Required documentation:

 • list of publication activity
 • list of research activity
 • professional CV
 • copies of documents on education, including documents on the language competence
  Originals of documents will be required for the selection procedure.

Application submission:

 • by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • or by e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.