Prof. Josefu Opatrnému byla udělena cena Gratias Agit

Jedním z laureátů letošního ročníku ceny Gratias Agit Ministerstva zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí je prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK.

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. je český historik a iberoamerikanista, od roku 1990 vedoucí Střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Významně se zasloužil o rozvoj oboru od samých jeho počátků, dlouhodobě určuje směry bádání nejen v kontextu České republiky, ale v dílčích oblastech i na úrovni mezinárodní, aktivně se podílí na životě univerzity, je vysoce oceňován jako pedagog a zároveň i jako popularizátor. V letech 1963-68 vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory historie a bohemistiku.

Badatelské zájmy prof. Opartného zůstávají víceméně konstantní: soustředí se na problémy dějin amerického kontinentu v 19. století, zejména pak otázky nacionalismu, migrací a kontaktů mezi Střední Evropou a Novým světem. Ve svých analytických monografiích stejně jako v popularizačních pracích se spojuje zájem o globální procesy se stejně intenzivním zájmem o mikrohistorické pohledy do každodenního života. Právě jeho popularizační práce již před rokem 1989 otevíraly české veřejnosti málo známá témata a osobnosti z dějin Severní a Jižní Ameriky. Za zásluhy v oblasti popularizace mu byla dvakrát udělena cena Miroslava Ivanova  (2005, 2014) a jednou cena Egon Ervín Kische (2006). V roce 2002, jako výraz uznání za zásluhy o podporu vztahů mezi Českou Republikou a Španělskem, mu byl králem Juanem Carlosem I. propůjčen Řád Isabely Kastilské v hodnosti komandera; a v roce 2008 španělský Řád za zásluhy.

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Cenou mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodo bou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK