Informační povinnost správce osobních údajů – stáže 24 hodin s FF UK

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“).

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude osobní údaje zpracovávat v poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením na kurz „Léto s FF UK“ (dále jen „kurz“).

Konkrétně bude správce zpracovávat: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, název studované střední školy a studovaný ročník, a v případě nepovinně vyplněných údajů: speciální potřeby při výuce (zdravotní pomůcky, asistence, apod.).

V případě přihlášení studenta, který nedosáhl 18 let věku, bude správce zpracovávat údaje zákonného zástupce: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, a v případě nepovinně vyplněných údajů: tituly.

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za těmito účely:

 • plnění smlouvy o konání kurzu, tedy přihlášení na kurz, přípravy případných učebních materiálů, realizace kurzu včetně zohlednění případných speciálních potřeb při výuce (zdravotní pomůcky, asistence apod.), vystavení osvědčení o účasti na kurzu a případného kontaktování v souvislosti s konáním kurzu, včetně zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb v návaznosti na sjednávání smlouvy a její plnění a řešení případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při plnění smlouvy;
 • plnění účetních, daňových, archivačních a podobných povinností ve vztahu k příslušným institucím či orgánům;
 • zasílání e-mailových sdělení za účelem přímého marketingu, tedy nabízení produktů a služeb správce, včetně zasílání obchodních sdělení.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro:

 • splnění smlouvy, která vzniká mezi studentem a správcem přihlášením na kurz a jejímž předmětem je umožnění účasti na kurzu, a to včetně řešení případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při plnění smlouvy; tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“);
 • splnění právních povinností vztahujících se na správce zejména na základě:
  1. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  2. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;

 • oprávněné zájmy správce:
  1. možnost účinné ochrany práv správce při řešení případných sporů, které by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou o koupi zboží či služeb uzavřenou mezi správcem a Vámi,
  2. zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů;

tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s odst. 47 recitálu GDPR;

 • výslovný souhlas projevený vyplněním nepovinných informací o speciálních potřebách při výuce (zdravotní pomůcky, asistence apod.) za účelem zohlednění těchto potřeb při realizaci kurzu ze strany správce; tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Zpracování, s výjimkou nepovinně vyplněných údajů, je možné i bez výslovného souhlasu, a sice na základě výše uvedených právních důvodů. Je zcela svobodným rozhodnutím, zda se student chce kurzu zúčastnit, tudíž poskytnutí osobních údajů není nikterak povinné. Pokud však osobní údaje označené správcem jako nezbytné pro realizaci kurzu nebudou poskytnuty, nebude účast na kurzu možná.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu nejméně jednoho roku ode dne podání přihlášky do kurzu, nejvýše pak po dobu, po kterou je tak povinen činit na základě právních předpisů upravujících jeho povinnosti související s vedením účetnictví, daňovými povinnostmi, spisovou službou a archivnictvím, případně po dobu plynoucí z pravidel poskytovatele finančních prostředků, z nichž je kurz financován.

 

Předání osobních údajů

Správce je oprávněn předat poskytnuté osobní údaje třetí osobě buď na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, nebo v souvislosti s řešením případných nesrovnalostí či sporů, které by mohly vzniknout při plnění smlouvy o realizaci kurzu.

 

Práva související s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů má zejména právo:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
 • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domnívá, že není důvod pro jejich zpracování,
 • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
 • vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů,
 • požádat, aby nebyly jeho osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost vznesených námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
 • požádat o umožnění přenesení osobních údajů jinému správci,
 • podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Svá práva vůči správci může subjekt údajů uplatnit:

 • e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu gdpr@cuni.cz;
 • elektronicky prostřednictvím datové správy do datové schránky ID piyj9b4;
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Podrobnosti k uplatnění práv a další práva subjektu údajů jsou uvedeny v GDPR.

 

Další informace související s kurzem

V rámci kurzu mohou být pořizovány pro zpravodajské a dokumentační potřeby správce zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy, které budou zachycovat průběh kurzu, a tedy i podobizny a projevy jejich účastníků.

Zde je možné se přihlásit k odběru novinek o dění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a k nabídce dalších pořádaných kurzů: www.bit.ly/newsletter_FFUK

 

Text této informace byl vypracován ke dni 25. 5. 2018.