Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Náplní projektu je podpora vyučujících pečujících o žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), obzvláště pedagogů zaměřených na výuku češtiny jako cizího jazyka. V rámci projektu vzniknou metodické materiály, které budou následně testovány v praxi. Zapojeni budou vyučující a studenti ÚČJTK a rovněž absolventi oboru učitelství češtiny jako cizího jazyka působící v praxi.

V průběhu prvního monitorovacího období byl v rámci klíčové aktivity 1 (KA1) vytvořen návrh koncepce metodiky, který prošel vnitřní oponenturou a na jejím základě byly rozvrženy práce na jednotlivých kapitolách. Rovněž bylo provedeno dotazníkové šetření sledující potřeby učitelů na všech stupních škol v oblasti práce s žáky s OMJ. Koordinátorka úzce spolupracuje s koordinátory dalších klíčových aktivit tak, aby bylo možné potřeby dalších cílových skupin promítnout do obsahu vznikající metodiky.

KA2 bezprostředně vychází z výstupů KA1. Zaměřuje se na přípravu, pilotování, opakovanou realizaci a evaluaci série didaktických kurzů určených pro pedagogy MŠ a ZŠ/SŠ pracující s žáky s OMJ. Pro aktivitu byl opět sestaven řešitelský tým, na základě provedené analýzy potřeb učitelů byla vybrána témata pro jednotlivé části kurzu a tato témata jsou dále rozpracovávána.

V rámci KA3 byl pro studenty FF UK připraven seminář „Práce s žáky cizinci ve škole“, který pedagogicky zajišťuje celkem jedenáct odborníků z různých oblastí. Kurz byl zahájen 19. 2. a navštěvuje jej osmnáct studentů. Jeho cílem je připravit studenty na navazující pedagogickou praxi v dalších semestrech. Praxe bude konána na různých stupních spolupracujících škol a studenti si budou moci vyzkoušet jak asistenční práci (individuální podpora), tak lektorování kroužků. V současné době je připravována koncepce kroužků a metodická podpora studentům.

V rámci KA 4 byl v únoru 2018 realizován seminář pro zájemce o studium na VŠ z řad studentů 2.–3. ročníků 1. Slovanského gymnázia. Studenti prvních ročníků pražských vysokých škol (FF UK, FSV UK, ČVUT) s nimi sdíleli své zkušenosti a praktické rady. V současné době také ve spolupráci s KA 3 probíhá seminář se zaměřením na přípravu asistentů z řad studentů FF UK. Klíčová aktivita 5 se zaměřuje na přímou spolupráci se školami všech typů vzdělávajícími žáky s odlišným mateřským jazykem a na jejich učitele. Jejím cílem je podporovat sdílení dobré praxe a předávání zkušeností v podpoře žáků s OMJ ve vzdělávacím procesu. V tomto období jsme navštívili pět škol (jednu mateřskou, dvě základní a dvě střední) a zaměřili se na debatu o možnostech přímé podpory v daných institucích a obecně na způsoby sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami formou workshopů, seminářů a barcampů naplánovaných pro školní rok 2018/2019. Z diskusí ve školách tak vyplynula konkrétní koncepce jednotlivých workshopů pro učitele z praxe.

v Praze dne 10. 5. 2018

tisková zpráva (PDF)

 

za řešitelský tým projektu

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

hlavní koordinátor projektu

karel.sebesta@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK