Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Ke dni 1. 5. 2018 nabývá platnosti a účinnosti Opatření děkana č. 6/2018 Změna opatření děkana č. 15/2017, Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018.

Tímto opatřením se mění výše doktorandských stipendií na jednotnou částku 10 500 Kč; změna se vztahuje pouze na doktorandská stipendia v akademickém roce 2017/2018 přiznávaná za měsíce květen až září 2018. První výplata navýšeného stipendia tak proběhne v červnu t. r.

V návaznosti na novelu Stipendijní řádu UK bude studentům doktorského studijního programu, kteří v době mezi 1. lednem 2018 a dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pobírali doktorandské stipendium, přiznáno vyrovnávací doktorandské stipendium.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK