Interní výběrová řízení pro projekt KREAS: badatel/ka v oblasti gramatického popisu jazyka

Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci nového člena týmu na pozici doktoranda, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace” (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“.

Popis pozice:

Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. „Výzkum charakteristik spontánní konverzační češtiny“ (T1.8), „Komplexní analýza komunikačního chování“ (T1.9), „Modely jazykové adaptace na různých úrovních komunikace“ (T1.7) a „Individuálně a sociálně podmíněné faktory v řečovém projevu“ (T1.6).

 • pokročilá fáze doktorské studia zaměřeného na kognitivní lingvistiku
 • odpovídající publikační aktivita
 • zkušenosti s aktivním prezentováním výsledků výzkumu na domácích i zahraničních konferencích
 • zkušenosti z týmové práce při řešení výzkumných projektů
 • dobré jazykové znalosti

Výhodou:

 • základní orientace v práci s mluvenými korpusy

Hlavní očekávané výstupy:

 • úspěšně obhájená disertace (kvalifikační růst)
 • 1–2 publikace ročně převážně v periodikách typu Jimp a Jsc
 • aktivní účast na zahraničních konferencích (tj. s příspěvkem)

Zapojení do projektu:

 • úvazek do výše 0,25 FTE
 • 2018–2020

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný odborný životopis
 • soupis publikační činnosti

Přihlášku a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, fried@ff.cuni.cz, do 3. 5. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK