Byla vypsána interní výběrová řízení pro projekt KREAS

Do projektu KREAS (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě) hledáme mezi interními zaměstnanci FF UK nového člena týmu na pozici postdoc, a to v pracovním balíčku „Jazyk a komunikace“ (WP1), v rámci  výzkumného projektu 2 „Sociálně-kulturní adaptace“.

Přihlášky a vyžádané dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu hlavní řešitelky, Mirjam Friedové, Mirjam.Fried@ff.cuni.czdo 18. 4. 2018. Výběrová komise si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu pohovoru.

vypsané pozice:

Badatel/ka v oblasti výzkumu současných evropských jazyků

Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně „Modely synchronního rovnávání jazyků“ a „Korpusově založený výzkum současných evropských jazyků“.

Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky

Badatel/ka v oblasti diachronní korpusové lingvistiky se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, předpokládáme zapojení do práce týmu při identifikaci a klasifikaci vhodných historických textů včetně jejich přepisu a zpracování pro potřeby diachronního korpusového výzkumu. Konkrétně očekáváme práci v oblasti „Mapování jazykových zdrojů pro diachronní analýzy“ a „Výběr jazykových jevů v diachronním materiálu“.

Badatel/ka v oblasti řečového projevu

Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, v oblastech fonetické a fonologické charakteristiky (zejména spontánní) češtiny, osvojování zvukové stránky cizího jazyka a psychologické a sociální aspekty řečové komunikace.

Badatel/ka v oblasti jazykové standardizace a jazykového kontaktu

Badatel/ka se bude podílet na řešení úkolů pracovního balíčku WP1, konkrétně zejm. na úkolech „Jazyková standardizace a destandardizace jako formy adaptace jedinců a společenství v době moderní a postmoderní“ a „Primární socializace v situacích jazykového kontaktu“.

eu-msmt


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK