VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 3. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 9 March 201 – Faculty of Arts

English see below
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Filozofické fakultě UK

Název pracovní pozice: vědecký pracovník (v Turecku)
Předpokládaná mzdová třída: VP2
Obor a zaměření: historické vědy, orientalistika. Jedná se o pozici naplánovanou v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců

Popis pracovní činnosti:

 • 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci v Turecku (Orient Institut Istanbul)
  • realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu
  • zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce, včetně zapojení do projektu „Istanbul Memories“ (http://www.istanbulmemories.org/)
  • prohloubení vědecké zahraniční spolupráce s cílem připravit bilatelární smlouvu o akademické výměně a spolupráci
  • příprava mezinárodní publikace
  • aktivní účast na mezinárodní konferenci / semináři / workshopu k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci)
 • 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou:
  • pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Institutu pro stadium strategických regionů
  • realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK
  • další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt
  • přednesení 1 přednášky pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí
  • příprava publikace ve světovém jazyce pro zahraničním nakladatelství (odevzdání do recenzního řízení)

Požadavky:

 • titul PhD. v historických vědách, případně v areálových studiích se zaměřením na Turecko a Osmanskou říši (získaný v posledních 5 letech)
 • výborná kompetence v tureckém a anglickém jazyce slovem i písmem
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje
 • zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou

Předpokládaný nástup: 1. června 2018
Termín přihlášky: 10. dubna 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v angličtině)
 • návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu
 • předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu.
 • krátký životopis vedoucího týmu / supervizora z příslušné zahraniční instituce.
 • souhlas vedoucího příslušné ZS na FF UK k přijetí po návratu ze zahraničí
 • kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Nebo e-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz.

Kontaktní osoba za Institut pro stadium strategických regionů (hrc.ff.cuni.cz): prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., olga.lomova@ff.cuni.cz.

Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

kreas

 Rozhodnutí děkana

Name of the position: researcher (in Turkey)
Expected pay group: VP2
Field and specialization: history, area studies (focusing on Turkey and Osman Empire), This is a position planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months

Work description:

 • 6-month research stay at a major academic institution in Turkey
  • realization of own specific research topic
  • involvement in the team of the host foreign institution
  • establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution
  • preparation of a research publication
  • active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one)
 • 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU:
  • the researcher shall be a member of the department of FA CU according to his or her professional specialization; within the research structure of the FA CU, he or she shall belong to the Institute for the Study of Strategic regions
  • realization of follow-up research with researchers from FA CU
  • further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized
  • giving two lectures for students and teachers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad
  • organizing an elective seminar on own research
  • completion of an English language monograph (submission for a peer review procedure)

Requirements:

 • Ph.D. in history and/or area studies focusing on Turkey and the Osman Empire
 • excellent competence in the English and Turkish language, both oral and written
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development
 • previous experience with research grants is an advantage

Expected start: June 1, 2018
Application deadline: April 10, 2018

Application procedure:

 • application for the selection procedure
 • overview of publication activity
 • overview of research activity
 • research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in English)
 • suggested research institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed
 • preliminary consent of the team leader / supervisor of the institution to be visited, including acceptance into the research team and mentoring of the research in question. The mentor is supposed to be an acknowledged scholar in the field
 • the mentor’s short CV and bibliography
 • consent of a relevant CU FA department to admit the researcher upon her / his return among the staff for at least 6 months
 • certificates of completed education, including language competence (copies)

 Forms of applying.:

 • Personally by post/in person: Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • Or by e-mail: Send the application with all attachments by email to hana.holubova@ff.cuni.cz.

The contact person for the Institute for the Study of Strategic Regions (hrc.ff.cuni.cz): Prof. Olga Lomová; olga.lomova@ff.cuni.cz.

Originals of the certificates will be required for the interview. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.