Interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 27. 2. 2018 interní výběrové řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 30. 3. 2018

Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě.

Náležitosti přihlášky:

  • aktuální profesní životopis
  • bibliografie odborných prací
  • koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty
  • v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období.
    Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran.

Součástí koncepce musejí být tyto oblasti:

  • personální rozvoj,
  • rozvoj pedagogické činnosti,
  • rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti,
  • výhled dalších možných oblastí rozvoje.

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.

Zrušení interního výběrového řízení na místo vedoucího/vedoucí Katedry psychologie


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK