Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

V devatenácti oborech náleží pracoviště Univerzity Karlovy mezi světovou špičku podle mezinárodního žebříčku QS World University Rankings by Subject 2018, jehož výsledky byly zveřejněny poslední únorový den. Z celkem 48 oborů, které byly v letošním vydání QS World University Rankings by Subject sledovány, byla činnost Univerzity Karlovy posuzována v celkem 39 případech, její pracoviště se pak mezi nejlepšími objevila – tak jako v předchozím roce – v devatenácti oborech.

Vedle stálice v podobě geografie, ve které Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy již sedm let po sobě náleží do první stovky, se v této elitní společnosti poprvé objevila také pracoviště, která se věnují filozofii. Mezi nejlepších dvě stě vysokých škol patří Univerzita Karlova v dalších deseti oborech, jimiž jsou anglický jazyk a literatura, historie, lingvistika a moderní jazyky v uměnovědných a humanitních disciplínách, lékařstvífarmacie ve vědách o živé přírodě a lékařských vědách, matematika v přírodních vědách a mediální a komunikační studia, politologiemezinárodní vztahy a sociologie ve společenských vědách.

Univerzita Karlova je tak mezi nejlepšími vysokými školami zastoupena ve všech profilových oblastech, kterými se zabývá. Potěšující přitom je meziroční zlepšení postavení řady disciplín, a to zejména humanitních a společenskovědních, kde filozofie, lingvistika a sociologie poskočily o přibližně padesát míst, moderní jazyky pak téměř o devadesát, na dohled první stovky.

„Jsem velmi rád, že v hlavních oblastech studia a vědecké práce jsme se v prestižním QS ratingu zlepšili, za což chci poděkovat svým kolegům z akademické obce UK. Je potěšitelné, že k výraznému posunu došlo u společenskovědních a humanitních oborů,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Vedle Univerzity Karlovy je v žebříčku zastoupeno také dalších devět českých vysokých škol, a to České vysoké učení technické v Praze v sedmi oborech, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci v pěti oborech, Vysoké učeních technické v Brně ve třech oborech, Česká zemědělská univerzita v Praze ve dvou oborech, brněnská Mendelova univerzita a pražské Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola umělecko-průmyslová pak v jednom oboru.

Žebříček QS World University Rankings by Subject 2018, který nabízí jedno z nejrozsáhlejších mezinárodních srovnání oborů, tak jako v minulých letech posuzoval reputaci a kvalitu výzkumu a absolventů několika tisíc pracovišť z celého světa. Ve výsledcích se pak napříč obory objevuje více než jedenáct set vysokých škol ze sedmdesáti pěti zemí.

Tisková zpráva

Web žebříčku QS World University Rankings by Subject

 

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH OBORŮ UNIVERZITY KARLOVY

obor 2016 2017 2018
uměnovědné a humanitní vědy
anglický jazyk a literatura 162 146 144
filosofie 135 139 81
historie 164 177 154
lingvistika 162 186 137
moderní jazyky 143 202 113
inženýrské a technické vědy
informatika 263 263 285
vědy o živé přírodě a lékařské vědy
biologie 328 288 251
farmacie a farmakologie 154 160 157
lékařství 184 184 172
přírodní vědy
fyzika a astronomie 211 180 213
geografie 75 88 71
chemie 339 303 295
matematika 162 183 180
materiálové vědy 297 276
vědy o životním prostředí 242 248 252
společenské vědy
ekonomie a ekonometrie 229 249 253
mediální a komunikační studia 197 183
politologie a mezinárodní vztahy 169 133
sociologie 253 195

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK