Byly zveřejněny výsledky 15. kola soutěže GA UK

Grantová rada UK a oborové rady GA UK ukončily vyhodnocování projektů 15. kola GA UK a po schválení kolegiem rektora zveřejňuje projekty, které byly přijaty k financování.

Pro rok 2018 bylo přijato k financování 334 projektů z 924 podaných nových projektů. Úspěšnost nových projektů činí 36,1 %. Dále bylo přijato 200 projektů pokračujících z roku 2016 a 304 pokračujících projektů z roku 2017. Celkem GA UK podpořila v 15. grantovém kole 838 grantových projektů.

Za Filozofickou fakultu UK bylo přijato 35 projektů. Podrobnější informace o dalším postupu budou řešitelům v blízké době zaslány přímo na jejich e-mailové adresy. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme.

přijaté projekty FF UK

název | kód | sekce | řešitel
Vizuální paměť a falešné vzpomínky | 604218 | A-PP | Děchtěrenko, Filip
Rozvoj psychologické metodologie skrze integraci Explikačního interview a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody | 552318 | A-PP | Plachý, Jakub
Česká Databáze Audiovizuálních Podnětů pro Výzkum Emocí | 830218 | A-PP | Novák, Ondřej
Kontrastivní studie neologických výpůjček v češtině a ve francouzštině v oblasti internetové komunikace | 622218 | A-FGM | Lipská, Karolína
Křehká stabilita – úživnost polních systémů ve středověkých Čechách | 130318 | A-HN | Janovský, Martin
Spletitý ornament v žánru gotického hororu | 938218 | A-HN | Kolich, Tomáš
Historik umění Václav Mencl a filmová architektura | 890218 | A-HN | Johanidesová, Tereza
Vlastnictví jako hřích: Řeholní kanovníci, mniši a majetek v pozdně středověké Anglii a střední Evropě | 606218 | A-HN | Strnadová, Kristýna
Migrace a adolescence v literárních textech současných švýcarských exofonních autorek | 786218 | A-FGM | Dušek Pražáková, Jana
Typologie přístupů pracovníků oddělení sociálně právní ochrany dětí v situacích rozvodu nebo rozchodu rodičů a faktory ovlivňující existenci jednotlivých typů | 748818 | A-SP | Hejnová, Kateřina
Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy | 620618 | A-HN | Andresová, Klára
Indikátory úspěšného přijetí do armády | 90218 | A-PP | Vrtišková, Petra
Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací | 616218 | A-PP | Jelínek, Jakub
Paměť a formule v lidové písni | 300218 | A-HN | Skovajsa, Ondřej
Jazykový kontakt mezi japonskými a korejskými dialekty v oblasti Korejského průlivu – terénní výzkum | 548418 | A-FGM | Ulman, Vít
Ideologie českých Zelených a Pirátů v kontextu „nové politiky“ | 882218 | A-SP | Křížkovský, Matyáš
Tlumočení mezi německými kolonialisty a místním obyvatelstvem v Namibii během období, kdy byla německou kolonií | 268218 | A-FGM | Getta, Jelizaveta
Básně o věcech | 682218 | A-FGM | Jelínek, Jiří
Dana Kalvodová a její výzkum divadla v S´-čchuanu | 614218 | A-FGM | Cvrčková, Anna
Ella Böhlendorf. Příspěvek k podobě každodenního života německých kolonistů v jižní části Chile ve druhé polovině 19. století | 620218 | A-HN | Gabrhelíková, Kateřina
Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě | 38318 | A-HN | Šmigol, Ondřej
Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku | 598218 | A-HN | Smrž, Jiří
Technologický vývoj legionárskej produkcie stavebných terakot vo Vindobone | 899918 | A-HN | Janek, Tomáš
Budovanie identity „českej“ a „slovenskej“ moderny vo vzťahu k idei čechoslovakizmu | 826218 | A-HN | Kvočáková, Lucia
Práva přírody jako argument v řešení sociálně-environmentálních konfliktů v andských zemích | 572218 | A-SP | Lhotáková, Zuzana
Rod Kinských ve 20. století | 612218 | A-HN | Hrdinová, Lenka
Displaced Persons (přemístěné osoby) v Evropě po druhé světové válce v československém kontextu | 566218 | A-HN | Kasíková, Jana
Performanční strategie a genderové perspektivy v genealogiích současného umění a uměleckých institucích | 464218 | A-FGM | Janečková, Hana
Role příběhu v multimediálních výukových materiálech | 684218 | A-PP | Stárková, Tereza
Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů | 899018 | A-PP | Frydrychová, Zuzana
Textilná výroba strednej Európy v staršom praveku a jej porovnanie s egejskou oblasťou | 899518 | A-HN | Staničová, Jana
Vizualizace antické architektury: zobrazení architektonických exteriérů na římských freskách z Neapolského zálivu | 856218 | A-HN | Souček, Josef
Britsko-kanadské vztahy 1921–1930 | 100218 | A-HN | Šubrt, Martin
Kodifikace sarkézské normanštiny | 816218 | A-FGM | Neudörfl, Martin
Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy | 314218 | A-FGM | Švec, Michal

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK