Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Tato menší podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Univerzity Karlovy. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu Ph.D. v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Univerzitě Karlově. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

výše podpory: 1 000 EUR

délka výzkumného pobytu: jeden měsíc

termín odevzdání žádostí: 5. 3. 2018

jazyk žádosti: angličtina

Žádosti odevzdávejte elektronicky na jakub.jirsa@ff.cuni.cz a podepsané písemně na:

Jakub Jirsa
ÚFAR FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

obsah žádosti v angličtině:

  • jméno, příjmení žadatele
  • domovská katedra či ústav žadatele
  • odborné CV uchazeče
  • termín pobytu (v kal. roce 2018)
  • stručný projekt a náplň práce během pobytu v Oxfordu (max. 2 NS)
  • kontakt na akademika, se kterým uchazeč na Oxford University spolupracuje či bude spolupracovat, a potvrzení od daného akademika, že se spoluprací souhlasí (stačí e-mail přeposlaný uchazečem)

Uchazeči budou vyrozuměni do jednoho měsíce od termínu odevzdání žádostí.

Povinnosti příjemce podpory:

  • naplnění projektu a náplně práce z žádosti
  • zpráva o výsledku badatelského pobytu (1 NS)
  • zajištění všech ostatních náležitostí návštěvy (cesta, ubytování, stravování atd.)

Podpora ve výši 1 000 EUR bude k vyzvednutí v Europaeum, Oxford.

V Praze tuto podporu koordinuje Jakub Jirsa (jakub.jirsa@ff.cuni.cz) a v Oxfordu Susanne Heinrich (euroinfo@europaeum.ox.ac.uk).

Podpora je vyplácena ze sponzorského daru společnosti Sekyra Group.

za Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK

Jakub Jirsa
místopředseda

scan výzvy ke stažení


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK