Absolvent Semináře romistiky KSES FF UK získal cenu za nejlepší sociálně-antropologickou diplomovou práci

Vítězem Ceny České asociace pro sociální antropologii (CASA) za nejlepší diplomovou práci v oblasti antropologie za rok 2017 se stal Jan Ort, absolvent Semináře romistiky Katedry středoevropských studií FF UK. Ocenění získal za práci zaměřenou na analýzu interetnických vztahů v diachronní i synchronní perspektivě v jedné vesnici v okresu Svidník.

Diplomová práce Jana Orta je založená na dlouhodobém stacionárním terénním výzkumu ve vesnici na východním Slovensku, který autor absolvoval během magisterského studia na Semináři romistiky. Etnografická data kombinuje s daty získanými z archivních materiálů a orálně-historických rozhovorů. V práci se zaměřil na sledování dvou provázaných fenoménů prostorové a sociální / socio-ekonomické mobility místních Romů a na místní různě definované hranice, o jejichž překračování v rámci této mobility místní Romové usilují.

Pro širší uchopení studia lokálních vztahů využívá Jan Ort textů romistky Mileny Hübschmannové a dalších souvisejících případových studií z regionu východního Slovenska (práce Jana Grilla, Tomáše Kobese a Davida Scheffela), ale současně i koncepty postkoloniálního myšlení s důrazem na dílo Frantze Fanona. Právě jeho dílo pak poskytlo širší rámec pro uchopení mocenské asymetrie lokálních vztahů mezi Romy a Neromy, jakož i internalizaci inferiorního postavení Romů, které takovou asymetrii doprovází.

Jan Ort: Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním Slovensku. Diplomová práce, vedoucí: Helena Sadílková. Seminář romistiky KSES FFUK, Praha 2017.

foto JO Jan Ort je absolventem Semináře romistiky na KSES FF UK, kde studoval bakalářský i magisterský program (DP obhájil v září 2017). V současné době studuje na FHS UK magisterský program obecné antropologie. Vedle studia se dlouhodobě podílí na antropologických a lingvistických výzkumech mezi Romy především na Slovensku, ale i v České republice a Anglii. Spolupodílel se na řešení několika výzkumných a dokumentačních projektů realizovaných Seminářem romistiky KSES FFUK (projekt GAČR Migrace Romů z České a Slovenské republiky do Velké Británie a Kanady; Slovník olašské romštiny; Romové v Praze – Praha sdílená a rozdělená).

web Semináře romistiky Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy | facebookový profil


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK