Prof. Vega Cernuda převzal stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty UK

Prof. Miguel Ángel Vega Cernuda působil jako ředitel Ústavu moderních jazyků a překladu na Universidad Complutense v Madridu, později pak jako profesor překladu na Univerzitě v Alicante. Je významným překladatelem z němčiny, francouzštiny a dánštiny a autorem více než stovky odborných prací zaměřených na literární kritiky, teorii a dějiny překladu, autorem nebo editorem desítky knih. I po odchodu do důchodu přednáší na řadě evropských i latinskoamerických univerzit (Německo, Itálie, Argentina, Kolumbie, Chile, Peru, Česká republika), je držitelem Medaile za vědy a umění, držitelem čestného doktorátu Univerzy Ricardo Palma v Peru. Jako překladatel německy psaných literatur je i velkým znalcem české kultury.

S Ústavem translatologie FF UK spolupracuje prof. Vega Cernuda od poloviny devadesátých let, jím organizovaných setkání Encuentros Complutenses en torno a la traducción se účastnili i kolegové z jiných pracovišť FF UK. Podnítil a podpořil řadu smluv v programu ERASMUS se španělskými univerzitami, čímž přispěl mj. k tomu, že Ústav translatologie FF UK může uspokojit všechny zájemce o pobyt na španělských univerzitách, otevřel i vědecké a publikační kontakty v dalších španělsky mluvících zemích (jako příklad lze uvést monotematické číslo latinskoamerického impaktovaného časopisu Mutatis mutandis, do kterého v r. 2016 přispěli nejen pracovníci Ústavu translatologie, ale také Ústavu románských studií, Katedry středoevropských studií a Katedry jihoslovanských a balkánských studí FF UK). Podnítil rovněž zařazení informace o českých překladatelích do virtuální knihovny Biblioteca virtual Cervantes, na přípravě podkladů se pak formou výběrových seminářů podíleli i studenti magisterského programu překladatelství španělština–čeština a hispanistika.

V České republice také publikoval v řadě Translatologica Pragensia, přispěl i do monografie Posibilidades y límites de la comunicación interncultural, Iberoamericana Pragensia, Supplementum 27/2011. V akademickém roce 2012/2013 po dobu své vědecké dovolené v Praze konzultoval se studenty magisterského a doktorského studia jejich projekty a diplomové a disertační práce, podílel se rovněž na přípravách antologie Jiří Levý: una concepción (re)descubierta (J. Králová, M. Cuenca Drouhard, Soria, 2013), excelentní monografie FF UK. Pro českou translatologii v obecném měřítku je významné, že jako první uvedl do španělského badatelského kontextu dílo Jiřího Levého v antologii Textos clásicos de la Teoría de la traducción (Madrid, Cátedra, 1994).

Svoji aktivitu ve prospěch Ústavu translatologie FF UK neukončil ani po návratu do Španělska: byl oponentem disertace Mgr. Miguela Cuency, podílel se jako konzultant na obou studentských publikačních projektech (Sedm tváří translatologie, Překlad a tlumočení jako most mezi dvěma břehy), konzultoval rovněž disertaci PhDr. Petry Mračkové Vavroušové, Ph.D. (obhájena v režimu cotutelle 2016, první práce obhájená v tomto režimu na ÚTRL se španělštinou jako pracovním jazykem). S doktorandem ÚTRL Antoniem Rivasem Gonzálezem (+2017) připravil kritické vydání nového překladu Nerudových Povídek malostranských (nakl. Cátedra, 2017) a v současné době připravuje další ediční projekty překladů děl klasické české literatury, kde počítá se spoluprací s odborníky z FF UK.

Slavnostního předání medaile, které proběhlo 17. ledna 2018, se zúčastnil rovněž velvyslanec Španělska v České republice. J. E. p. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Na setkání navázala prezentace zmíněného kritického vydání Povídek malostranských pořádaná Ústavem translatologie FF UK a Kruhem moderních filologů. S příspěvky vystoupili prof. Miguel Ángel Vega Cernuda a dr. Petra Mračková Vavroušová.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK