VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 7.12.2017 – Filozofická fakulta / Job offer from 7 December 2017 – Faculty of Arts

English see below
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na Filozofické fakultě UK

Název pracovní pozice:
1. vědecký pracovník (ve Velké Británii)
2. vědecký pracovník (v Německu)
Předpokládaná mzdová třída: VP1
Obor a zaměření: historické, lingvistické, sociální vědy. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy)
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) po dobu 12 měsíců

Popis pracovní činnosti:

 • 6 měsíců vědecký pobyt ve významné akademické instituci ve Velké Británii/ v Německu:
  • realizace vlastního konkrétního výzkumného tématu
  • zapojení do badatelského týmu přijímající zahraniční instituce
  • navazování/prohlubování vědecké zahraniční spolupráce s vybranou institucí
  • příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci k tématu probíhajícího výzkumu
  • aktivní účast na konferenci / semináři / workshopu apod. k tématu probíhajícího výzkumu (v případě, že tato akce bude organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci)
 • 6 měsíců takzvaná návratová fáze spočívající v působení na FF UK následující formou:
  • pracovník bude členem základní součásti FF UK podle svého odborného zaměření, v rámci vědecké struktury FF UK bude náležet k Centru pro studium člověka a společnosti
  • realizace navazujícího výzkumu s badateli z FF UK
  • další rozvíjení spolupráce s vybranou zahraniční institucí, na níž byl realizován půlroční pobyt
  • přednesení 2 přednášek pro studenty a akademické pracovníky FF UK představující výzkum realizovaný během pobytu v zahraničí
  • realizace povinně volitelného semináře v oblasti vlastního výzkumu
  • publikace spoluautorské studie ve světovém jazyce v zahraničním časopise zařazeném do vědeckých databází (odevzdání do recenzního řízení)

Požadavky:

 • probíhající doktorské studium v historických, sociálních nebo lingvistických vědách po celou dobu pracovního poměru
 • výborná kompetence v anglickém / německém jazyce slovem i písmem
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, s perspektivou dalšího rozvoje
 • zkušenosti s působením ve vědeckých projektech výhodou

Předpokládaný nástup: 1. února 2018
Termín přihlášky: 7. ledna 2018

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška do VŘ
 • přehled publikační činnosti
 • přehled vědecko-výzkumné činnosti
 • výzkumný záměr (v rozsahu do 3 stran včetně dokladů a literatury, v češtině)
 • návrh zahraniční instituce i s odůvodněním relevantnosti pro realizaci navrženého výzkumu
 • předběžný souhlas vedoucího týmu / supervizora z vybrané zahraniční instituce s přijetím do badatelského týmu a s mentorováním daného výzkumu. Mentor v zahraničí se musí podílet na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, zároveň se nesmí jednat o interní grant, nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 mezinárodně uznatelné publikační výstupy.
 • doporučení školitele k přijetí a výjezdu na vybranou zahraniční instituci
 • kopie dokladů o vzdělání, včetně dokladů o jazykové kompetenci

Způsoby přihlášení:

 • Elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem.
 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz.

Kontaktní osoba za Centrum pro studium člověka a společnosti (hrc.ff.cuni.cz): doc. Václav Cvrček, Ph.D.; vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz.
Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru nebo veřejné přednášce.

Filozofická fakulta

Rozhodnutí děkana

Name of the position:
1. researcher (in the United Kingdom)
2. researcher (in Germany)
Expected pay group: VP1
Field and specialization: historical, linguistic, social sciences. They are the positions planned within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 International Mobility of Researchers at Charles University
Workload: 0.5 (20 hours a week) for a period of 12 months

Work description:

 • 6-month research stay at a major academic institution in the United Kingdom/Germany
  • realization of own specific research topic
  • involvement in the team of the host foreign institution
  • establishment/enhancement of foreign cooperation with the selected institution
  • preparation of a paper for an international conference on a topic related to the research conducted
  • active participation in the conference / seminar / workshop etc. on a topic related to the research conducted (if this event is organized by the host institution, it must be an international one)
 • 6 months of a so-called return phase involving the following activity at FA CU:
  • the worker shall be a member of the core part of FA CU according to his or her professional specialization; within the scientific structure of the FA CU, he or she shall belong to the Centre for the Study of Mankind and Society
  • realization of follow-up research with researchers from FA CU
  • further development of cooperation with the selected foreign institution at which the six-month stay was realized
  • giving two lectures for students and academic workers of FA CU, presenting the research carried out during the stay abroad
  • organizing an elective seminar on own research
  • publication of a co-authored study in a world language in a foreign journal included in scientific databases (submission for a peer review procedure)

Requirements:

 • ongoing doctoral study in historical, social or linguistic sciences throughout employment
 • excellent competence in the English / German language, both oral and written
 • adequate professional and publication activity in the field, with a prospect of further development
 • experience of working in scientific projects is an advantage

Expected start: 1 February 2018
Application deadline: 7 January 2018

Application formalities:

 • application for the selection procedure
 • overview of publication activity
 • overview of research activity
 • research proposal (up to 3 pages long including documents and literature, in Czech)
 • suggested foreign institution, including a justification of relevance to the implementation of the research proposed
 • preliminary consent of the foreign institution’s team leader / supervisor to the acceptance into the research team and mentoring the research in question. The foreign mentor is required to have participated in at least one international or national grant over the last five years as an investigator or co-investigator; at the same time, the grant must not be an internal one, or the mentor must demonstrate publication activity – over the last five years, at least three internationally recognizable publication outputs.
 • the supervisor’s recommendation for acceptance and trip to the chosen foreign institution
 • copies of documents on education, including documents on the language competence

 Forms of applying:

 • Electronically:
  Completing the form at below. Successful application will be confirmed by email.
 • Personally by post/in person:
  Send the application with all attachments by post or deliver it in person to the address: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
 • By e-mail:
  Send the application with all attachments by email to hana.vamberska@ff.cuni.cz.

The contact person for the Centre for the Study of Mankind and Society (hrc.ff.cuni.cz): doc. Václav Cvrček, Ph.D.; vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz.

Originals of documents will be required for the selection procedure. The Committee can choose to invite all or selected applicants to the subsequent round of the selection procedure, i.e. an interview or a public lecture.

Faculty of Arts