Uzavřela se badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

11. prosince vyvrcholila odborným kolokviem badatelská soutěž Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989. Soutěž, zaměřenou na projekty mladých badatelů a badatelek, připravila česká sekce mezinárodního projektu COURAGE (Cultural Opposition – Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries).

Cílem projektu je propojovat evropské odborníky zabývající se nezávislou kulturou za komunismu. Jedním z nástrojů k tomu, a zároveň hlavním výstupem projektu má být vytvoření online registru sbírek dokumentujících dědictví kulturní opozice. Cílem badatelské soutěže bylo otevřít prostor pro zapojení mladších generací historiků a historiček do odborné komunity, a tím podpořit zájem o téma na všech úrovních.

Díky spolupráci s portálem Moderni-dejiny.cz, který provozuje občanské sdružení PANT, má soutěž i didaktický a popularizační přesah. Úspěšné texty budou publikovány na serveru, který slouží jako zdroj informací a inspirace nejen pro pedagogy, ale také pro zájemce z řad širší veřejnosti. Na tomto portálu má také projekt COURAGE svou sekci, kde se mohou zájemci seznámit například s dostupnými online zdroji k problematice nezávislé kultury.

Do soutěže se přihlásilo jedenáct kolegů a kolegyň – badatelů a badatelek, kteří ještě nedosáhli doktorského titulu. Šest z nich poté zaslalo své texty k hodnocení. Závěrečné kolokvium bylo pak nejen příležitostí k setkání a diskuzi mezi odborníky na nezávislou kulturu před rokem 1989, ale také k předání zpětné vazby soutěžícím k jejich textům. Spektrum zpracovaných témat bylo skutečně široké: od vztahů disentu a Státní bezpečnosti přes exilový katolický časopis Studie po bytové divadlo, vězeňská tetování, otázku tzv. „příživnictví“ před rokem 1989 či problematiku výzkumu fungování prostředí fotbalových fanoušků v podmínkách normalizačního sportu. Všichni zúčastnění mohli posléze také obohatit své knihovny publikacemi, kterými přispěly partnerské instituce soutěže. Vedle knižních darů budou soutěžící odměněni také možností publikovat své texty.

Na závěr lze konstatovat, že badatelská soutěž poukázala na to, že téma nezávislé kultury před rokem 1989 je nejen pestré, ale také otevřené novým pramenům a přístupům. Zároveň se soutěž stala prostorem pro spolupráci celé řady významných institucí z České republiky a ze Slovenska, jejichž pracovníci podstatně přispěli k průběhu akce: ať již při její propagaci, jako hodnotitelé soutěžních textu, nebo darováním publikací či osobní účastí na kolokviu. Za to všem patří ze strany organizátorů významné poděkování.

Soutěžní příspěvky:

Jakub Hošek: Základní pravidla hry kočky s myší. O opozičních manuálech pro styk se Státní bezpečností, obrazu správného disidenta, právním povědomí a o tom, proč se StB bála právníků

Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako způsob rezistence a vyrovnání se s normalizační realitou

Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech

1958 až 1976

Pavel Kovařík: Chachaři a klokani. Cesta mezi neklidné mladíky československých fotbalových ochozů

Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – Reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

Martin Mejzr: Na čem závisí nezávislost? Fenomén „příživnictví“ a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa

Partneři soutěže:

Československé dokumentační středisko, o. p. s., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Historický ústav AV ČR, v. v. i., Historický ústav SAV, Knihovna Václava Havla, o. p. s., Libri prohibiti, z. s., Masarykův ústav a archív AV ČR, v. v. i., Moderní-Dějiny.cz, Paměť národa, PANT, z. s., Post Bellum, o. p. s., Slovenská historická spoločnost pri SAV, Ústav pamäti národa, Ústav politických vied SAV, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav Bratislava

 

Soutěž podpořila vydavatelství a nakladatelství:

Archiv hlavního města Prahy, Nakladatelství Academia, Nakladatelství Lidové noviny, Vydavateľstvo Kalligram, Vydavatelství FF UK

Projekt COURAGE je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU – Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 692919.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK