Projekt Ústavu etnologie FF UK uspěl ve veřejné soutěži NAKI

Projekt Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl obsadil 30. místo v celkovém pořadí všech hodnocených projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Projekt byl oběma oponenty hodnocen v části kritérií II.–VIII. 190,75 body z 200,0 možných bodů.

Spolu s Ústavem etnologie FF UK na projektu pracuje Národní technické muzeum v Praze a Národní památkový ústav.

Cílem projektu je detailní poznání, zdokumentování i prezentace technologií řemesel, užívaných zejména v aristokratickém nebo městském prostředí, která jsou spojena především s funkcí a využitím obytných staveb a interiérů. Řemeslné artefakty jsou součástí muzejních sbírek i památkových objektů a jejich obnova vyžaduje specialisty z příslušného oboru obeznalé s původním materiálem a technologiemi jeho zpracování.

Aktivní provozování řady řemesel však dnes již velmi rychle mizí a evropská produkce je dokonce nahrazována importy z náhražkových materiálů. Projektem sledované obory zastupují především ohrožená řemesla nebo velmi málo dokumentované specializace, u nichž je vnímán i mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál pro prezentaci veřejnosti.

Výstupy projektu budou významnou pomůckou pro účely obnovy sbírkových či památkových artefaktů a výchovu nových mistrů uměleckého řemesla či restaurátorů. Neposledním důvodem je také rozšíření návštěvnických cílů. Expozice památkových objektů, kde převažují interiérové celky, preferují především funkční souvislosti mobilií, ale vlastní výroba řemeslných artefaktů i detaily technologických postupů jsou opomíjeny.

>>> vyhlášení výsledků soutěže na webu Ministerstva kultury ČR


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK