Na listopadové vědecké radě byli afiliovanými členy FF UK jmenováni prof. Mikulec a doc. Chmel

Historik raného novověku prof. Jiří Mikulec byl jmenován afiliovaným členem, literární vědec a diplomat doc. Rudolf Chmel se stal emeritním členem.

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

afiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017 do 17. 5. 2022
Historik raného novověku, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, vysokoškolský pedagog, dlouholetý spolupracovník Ústavu českých dějin FF UK.

J. Mikulec - foto_orezProf. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (nar. 18. 3. 1962), spolupracuje s FF UK kontinuálně už přes dvacet let. Počínaje akademickým rokem 1995/1996 postupně zajišťoval v rámci Ústavu českých dějin široké spektrum kurzů – od specializačních přednášek přes výběrové semináře a povinně výběrové předměty až po podíl na kurzovních přednáškách a cvičeních či specificky zaměřených předmětech pro studenty navazujícího magisterského studia. Vedl řadu kvalifikačních prací a jeho výuka byla vždy velmi pozitivně vnímána jak interními pracovníky Ústavu českých dějin, tak především studenty historie a příbuzných oborů. Vysoká účast studentů na volitelných předmětech prof. Mikulce a nadšená hodnocení jeho kurzů v rámci studentského hodnocení výuky se za dlouhá léta jeho působení na FF UK stala tradicí. Image skvělého rétora a pro témata svého výzkumu zapáleného odborníka trvale láká desítky studentů, kteří prof. Mikulce právem oceňují jako historika schopného předávat atraktivním a sdělným způsobem dalším generacím nejen závěry systematickým pramenným bádáním podloženého výzkumu, ale i chuť do práce a elán, který nepolevuje ani s přibývajícími roky.

Vědeckou specializací prof. Mikulce jsou české dějiny raného novověku se zaměřením na dobu pobělohorskou, na dějiny náboženství a církví. Zaměřuje se především na problematiku náboženského života, zbožnosti a rekatolizace, na myšlení a kulturní vývoj české barokní společnosti a v širším smyslu i na politické dějiny habsburské monarchie v raném novověku. S tím souvisí i jeho mimořádně rozsáhlá publikační činnost, čítající sedm samostatných monografií, autorský podíl na dalších čtrnácti monografiích a desítky studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Prof. Mikulec je sám absolventem FF UK; studoval zde v letech 1981–1986 obor český jazyk a literatura – dějepis. Interní vědeckou aspiranturu absolvoval v tehdejším Ústavu československých a světových dějin ČSAV (dnešní Historický ústav AV ČR). Na tomtéž pracovišti kontinuálně působí dodnes, aniž by přitom ztratil kontakt se svou mateřskou FF UK. Zde byl v návaznosti na své dlouholeté pedagogické působení roku 2005 jmenován docentem a roku 2015 profesorem pro obor české dějiny. Dlužno zdůraznit, že ochota prof. Mikulce vycházet vstříc potřebám Ústavu českých dějin nepolevila ani po získání profesury. Upřímný zájem o rozvíjení soustavné spolupráce s kolegy i se studenty FF UK tak pokračuje doposud a pro Ústav českých dějin představuje cennou devizu i do budoucna, neboť jen málokterý z jeho externích spolupracovníků přistupuje ke vzájemným kontaktům tak nezištně jako prof. Mikulec. Udělení afiliovaného členství prof. Mikulcovi se tak jeví jako logické a správné završení jeho dlouhodobé spolupráce s FF UK, ale i jako nejlepší předpoklad jejího dalšího pokračování.

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017
Literární vědec, diplomat a politik Rudolf Chmel je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na FF UK.

chmel_3_fotografiePo studiích v Bratislavě pracoval Rudolf Chmel ve Slovenské akademii věd. V 80. letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko-politického měsíčníku OS (Občanská společnost). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny.

V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK a zasloužil se o obor slovakistika. V letech 2006–2011 byl ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií a podílel se na transformaci oboru slavistika v obory středoevropská studia, jihovýchodoevropská studia a východoevropská studia.

K výzkumným tématům Rudolfa Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko-maďarské literární vztahy. Významnou součástí jeho díla jsou i antologie tvorby slovenských autorů. Je editorem Slovníku diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníku diel slovenskej literatúry 19. storočia (2009). Jeho úvahy o soudobých otázkách našly vyjádření v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010).

Své bohaté literárněvědné a literárněhistorické znalosti Rudolf Chmel zúročil v pedagogické práci na FF UK. Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK