Stáž v Labels přináší náhled na to, jak se teorie a zajímavosti v psychologii vytvářejí naživo

Laboratoř behaviorálních studií Labels funguje od roku 2012 jako společný projekt Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK. Slouží k realizaci experimentálních a observačních studií v psychologii, jazykovědě a dalších vědách o chování. Studenti souvisejících oborů mohou využít laboratoř k vlastním výzkumným projektům či zde absolvovat střednědobé nebo dlouhodobé stáže, které laboratoř každý semestr vypisuje. Dva ze studentů, kteří se stáže zúčastnili, Marek Pour (obor psychologie) a Tomáš Formánek (obor sociologie), se podělili o své zážitky.

Proč jste se o stáž ucházeli?

MP: O stáž v Labels jsem se ucházel zejména proto, že i když jsem měl zkušenosti s výzkumem a sběrem dat, nikdy jsem neměl možnost být u celého procesu – hlubšího seznámení se se záměrem, přípravy výzkumu a pak u samotného sběru dat pomocí eyetrackeru [zařízení na sledování očí]. Aktivity se tak různí a zkušenost s prací jde mnohem více do hloubky než u obvyklých stáží. To vše je podpořeno finančním oceněním, které přinejmenším člověka zaměří na to, aby se věnoval výzkumu a nemusel do toho dělat ještě něco jiného.

TF: Už delší dobu jsem měl zájem osobně vyzkoušet experimentální metodologii, resp. analýzu dat z experimentů, protože v sociologii, kterou primárně studuji, s tímto typem výzkumných designů a dat zpravidla nepracujeme.

Co tvořilo náplň vaší práce?

MP: Jednalo se o vizuální experiment, v rámci něhož byly účastníkům prezentovány různé scény, proto bylo jako první krok nutné podle zadání vybrat fotografie a upravit je pro další využití. Upravené scény pak byly prezentovány účastníkům – dalším krokem tedy byla administrace experimentu. Ta byla ale právě i kvůli využití eyetrackeru o něco zajímavější než obvykle, naučil jsem se totiž s eyetrackerem pracovat, a díky tomu teď také mnohem lépe rozumím, jak funguje. Kromě administrace a s tím spojených úkonů jsem v rámci širšího výzkumného záměru databázi fotografií kontroloval a upravoval pro další využití. Nakonec v rámci tohoto širšího záměru došlo na práci s mapami a vybírání míst a scén, které by splňovaly požadavky pro další fázi experimentu.

TF: V první fázi to byly primárně úkony související s přípravou a realizací experimentů, což zahrnovalo práci s korpusem (selekce slov podle kritérií výzkumu apod.), vytváření stimulů z vybraných slov a následně samotnou administraci experimentů. V dalším období šlo především o analýzu sesbíraných dat a sběr doplňujících (neexperimentálních) dat.

Splnila stáž vaše očekávání?

MP: Stáž splnila moje očekávání a z velké části také to, co bylo už dopředu avizováno. Nadto je kolektiv v Labels velmi přátelský a milý. Práce je flexibilní.

TF: Obeznámil jsem se s metodami a technikami, se kterými jsem chtěl. Za „normálních“ okolností bych s nimi – aspoň v podobném rozsahu – neměl možnost přijít do kontaktu. Stáž tedy rozhodně splnila moje očekávání.

V čem vidíte největší přínos stáží v Labels?

MP: Největší přínos vidím v tom, že stážista se podílí na experimentu v rámci celého procesu – proto získá profesionální vhled do toho, jak práce na experimentu vypadá, co obnáší. Formalizace v podobě finanční odměny pak přináší pocit toho, že se nejedná o další nutnou stáž pro splnění si požadavků v rámci předmětů na škole.

TF: Pro mě osobně mělo největší přínos osvojení si určitých druhů analýz dat, které jsou v oblasti experimentální psychologie relativně frekventovaně používané, avšak v sociologii ve velké míře neznámé. Po osvojení si těchto analýz však vidím velký potenciál jejich použití právě v oblasti sociologie.

Komu byste tuto zkušenost doporučili, popř. proč?

MP: Doporučil bych stáž jak těm, které výzkum a kognitivní psychologie zajímá, tak těm, kteří se v rámci svého studia hledají a přemýšlejí, jakými směry se dá ubírat – stáž v Labels jim přinese náhled na to, jak se všechny ty teorie a zajímavosti v psychologii vytvářejí naživo.

TF: Myslím, že stáž v Labels může být nejatraktivnější pro lidi, kteří se buď specificky zajímají o zkoumaná témata tohoto ústava, nebo pro lidi jako já, kteří se rádi učí nová paradigmata, metody a techniky. Stáž v Labels bych naopak nedoporučoval lidem, kteří nemají o oblast vědy a výzkumu skutečný zájem.

rozhovor vedla Šárka Kadavá

Laboratoř LABELS hledá stážisty!

Dvě místa pro placené stáže v laboratoři Labels. Práce na obou místech odpovídají úvazku 10 hodin týdně a bude vyžadována pravidelná přítomnost v laboratoři dvakrát až třikrát týdně od října do konce zkouškového období.

Jedno místo bude zaměřeno na práci na psycholingvistických experimentech, druhé na experimentech s vizuální pamětí. Předpokladem pro obě místa je:

  1) být studentem FF UK,

  2) mít zájem o empirickou práci v behaviorálních vědách (není nutné být studentem konkrétního oboru).

Pro zapojení do psycholingvistických experimentů hledáme zejména někoho, kdo

  1) má zkušenost s editací a úpravou obrázků a jednoduchých videí v počítači, zejména v Adobe Premiere,

  2) má zkušenosti s počítačem a různými způsoby práce s daty v počítači,

  3) bude připravovat a testovat skripty experimentů v počítačích (zejm. v PsychoPy, znalost systému není nutná, ale zkušenosti s počítači jsou výhodou).

Zkušenost s jazykovými korpusy je výhodou, ale není nutná.

Pro práci na vizuálně-paměťových experimentech potřebujeme někoho, kdo by:

  1) vytvářel podnětové fotografie v Praze a okolí,

  2) připravoval podněty = editoval fotografie (základní úpravy např. v Gimp),

  3) hledal literaturu,

  4) připravoval a administroval experimenty (PsychoPy, možná eyetracking).

Přihlášky zasílejte administrátorovi laboratoře Labels na e-mail labels@ff.cuni.cz do 12. 10. 2017. Součástí přihlášky by měl být životopis a motivační dopis, vysvětlující zájem o problematiku a zkušenosti v souvisejících oborech.

 

labels


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK