Proč a jak učit filosofii na středních školách? – Filozofická fakulta UK nabízí učitelům zdarma e-knihu didaktických textů

Antologie Proč a jak učit filosofii na středních školách?, která do českého prostředí uvádí texty ze současné německé didaktiky filosofie, je určena především středoškolským učitelům, zejména gymnaziálním vyučujícím filosofie či celého společenskovědního základu, oborovým didaktikům a studentům učitelství a filosofie.

Cílem vydání e-knihy je poskytnout didaktickou a metodickou oporu při středoškolské výuce filosofie tak, aby byly naplněny intence Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, a zaplnit tak mezeru v odborné a metodické literatuře k tématu. Témata, která kniha rozpracovává, jsou např.:

rozvíjení samostatného myšlení studentů

  • filosofické kompetence
  • metodické texty
  • myšlenkové experimenty
  • filosofické divadlo
  • metody pro práci s textem, diskusi a psaní
  • hodnocení filosofického myšlení

Editorka v první části úvodní studie uvádí argumenty pro takové pojetí středoškolské výuky filosofie, jež se soustředí na rozvíjení samostatného myšlení studentů, a rozpracovává pro tento účel filosofické kompetence. Ve druhé části představuje základní koncepce německé didaktiky filosofie a zdůrazňuje převládající principy výuky vhodné i pro naše podmínky. Texty v samotné antologii jsou pak rozčleněny do tří částí: 1. teoretické texty představující hlavní koncepce výuky filosofie (E. Martens, A. Röschová, M. Tiedemann aj.), 2. metodické texty, soustředící se na vybrané metody, jež rozvíjejí filosofické myšlení (např. myšlenkové experimenty, filosofické divadlo, metody pro práci s textem, diskusi a psaní), a 3. rozsáhlý text k hodnocení filosofického myšlení, včetně návrhů hodnotících kritérií pro vybrané typy úloh (D. Schmidt, P. von Ruthendorf).

E-knihu (PDF) vydavatel poskytuje zdarma učitelům a didaktikům na základě registrace na webu jakucitfilosofii.ff.cuni.cz.

O editorce:
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D., vystudovala filosofii a estetiku na FF UK, doktorát zaměřený na didaktiku filosofie obhájila na Katedře pedagogiky FF UK. Od roku 2013 vyučuje s kolegou Matějem Králem oborovou didaktiku v rámci Ústavu filosofie a religionistiky a pořádá tamtéž kurzy dalšího vzdělávání pro středoškolské učitele filosofie a společenských věd, včetně kurzů vedených německými didaktiky filosofie Michaelem Wittschierem a Markusem Tiedemannem. V současné době učí výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základní na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích. Absolvovala základní i lektorský kurz programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a některé letní školy. Dříve působila ve Sdružení TEREZA jako lektor a metodik environmentální výchovy (pracovní listy pro program Ekoškola, Les ve škole – škola v lese). Editorsky a autorsky se podílela na knize Tři kroky k aktivnímu vyučování. Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ (Portál, 2013).

Odkazy:
Web a registrace
Ukázka z e-knihy
Vydavatelství FF UK

Kontaktní osoba:
Mgr. Ondřej Sýkora
ondrej.sykora@ff.cuni.cz
+420 731 439 761


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK