Zemřela germanistka a překladatelka doc. Věra Macháčková-Riegerová

Věra Macháčková-Riegerová byla jednou z nejvýraznějších postav germanistické literární vědy a literárního překladu u nás. Její akademická dráha je spjata s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde působila jako docentka dějin německé literatury. Náležela ke generaci, jež nově zakládala českou germanistiku po roce 1945, a spolu s Eduardem Goldstückerem a mladšími kolegy, především Kurtem Krolopem, patřila v 60. letech k výzkumnému týmu zaměřenému na dějiny německé literatury v českých zemích. Také jí se výrazně dotkla tzv. normalizace; po omezení pedagogické činnosti byla v roce 1974 nucena univerzitu definitivně opustit. Poté působila jako překladatelka a editorka. Je autorkou několika desítek odborných studií a příspěvků pro vědecká symposia, popularizačních statí a překladů německé beletrie i literatury faktu.

vera-machackova-riegrovaNarodila se 12. září 1919 v Praze v rodině filozofa Ladislava Riegera, vnuka Františka Ladislava Riegera a pravnuka Františka Palackého. Studium německé a francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, přerušené druhou světovou válkou, zakončila doktorskou promocí v roce 1947. Poté pracovala mj. jako redaktorka v nakladatelství Práce, roku 1954 nastoupila na katedru germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK, kde byla v roce 1963 jmenována docentkou. Po raném zájmu o recepci marxismu v německé literatuře se věnovala německy psané literatuře 19. století a německým spisovatelům z českých zemí. Publikovala například monografii o životě a literárním díle Ernsta Sommera a edičně připravila výbor z jeho próz. Svou překladatelskou činorodostí zprostředkovala českým čtenářům prózy výrazných postav moderní rakouské a německé literatury Stefana Zweiga (např. Triumf a tragika Erasma Rotterdamského či Léčení duchem), Anny Seghersové nebo Hermanna Kanta, ale i díla výmarského klasika Johanna Wolfganga von Goethe (Italská cesta či Z mého života: báseň a pravda). Přestože byla nucena vzdát se vysokoškolské pedagogické dráhy, byla nadále odborně činná, jak dokládá například její významný autorský, a zejména redakční podíl na Slovníku spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských (1987). Pracovní energie ji neopouštěla ani ve vyšším věku, poslední knižní překlad (A. Wiedemann: Nadace Reinharda Heydricha v Praze) připravila ve svých 84 letech.

Doc. Věra Macháčková Riegerová zemřela v požehnaném věku v úterý 5. září. Poslední rozloučení se bude konat v úterý 12. září 2017 ve 14:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

2017-09-05__Doc.PhDr


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK