Byla vydána kniha Počátky populární kultury v Českých zemích

Publikace byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA ČR, č. 13-39799P, s názvem Počátky populární kultury v českých zemích, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

anotace publikace:

Česká společnost druhé poloviny 19. a počátku 20. století se nacházela v období prudkých změn, z venkovské společnosti se stávala městskou a z agrární průmyslovou. Spolu s postupnou emancipací nižších vrstev se utvářela i nová podoba zpočátku převážně velkoměstské kultury, která se stala obyčejným lidem průvodcem touto radikální proměnou. Kniha zachycuje za pomoci analýzy pražských populárních periodik vytváření moderní velkoměstské mentality a její specifické pražské podoby. V první části jsou popsány pokusy uspět na českém novinovém a časopiseckém trhu s formáty převzatými ze západních a středoevropských metropolí, více či méně šikovně adaptovanými pro české prostředí. Druhá část knihy je věnována konkrétním charakteristikám, jak bylo samotné velkoměsto a život v něm formován v představách čtenářů a jak se pomalá proměna jejich hodnot a přesvědčení promítala do postoje k ženám a ženské emancipaci.

V knize je představen pohled na Prahu a pražskou společnost z pohledu širokých vrstev Pražanů, jejich nároků na zábavu a v souvislosti s jejich každodenním životem v proměňujícím se prostoru velkoměsta, který v mnohém předznamenal život a životní styly ve 20. století.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK