Zemřel psycholog prof. Vladimír Kebza

Ve čtvrtek 27. července po krátké těžké nemoci nečekaně zemřel profesor Vladimír Kebza. Je to velká ztráta nejenom pro Katedru psychologie FF UK, ale i pro celou českou psychologii. Odešel vynikající kolega a přátelský a moudrý člověk.

Po ukončení magisterského studia oboru psychologie na Katedře psychologie FF UK v roce 1979 nastoupil V. Kebza do Psychologického ústavu tehdejší Československé akademie věd, kde v roce 1989 obhájil dizertační práci a získal titul CSc. V ústavu působil i ve funkci vědeckého tajemníka. Na začátku 90. let minulého století přešel do Státního zdravotního ústavu, kde významně přispěl k založení u nás nového vědeckého psychologického oboru – psychologie zdraví – a vedl oddělení psychosociálních determinant zdraví. Již v době svého působení v tomto rezortním ústavu začal přednášet na Katedře psychologie FF UK.

Jeho habilitační práce v oboru klinická psychologie Psychosociální determinanty zdraví, kterou na své alma mater obhájil v roce 2005, je vynikající syntetizující monografií psychosociálních souvislostí lidského zdraví. V témže roce byla publikována v nakladatelství Academia. V roce 2012 byl V. Kebza jmenován profesorem klinické psychologie na FF UK.

Je autorem či spoluautorem řady publikací, které byly vydávány u nás i v zahraničí, šlo o odborné publikace i vynikající časopisecké studie. Byl úspěšným řešitelem či spoluřešitelem řady vědecko- výzkumných projektů podporovaných domácími i zahraničními grantovými agenturami.

Jeho odborný zájem se však neomezoval pouze na psychologii zdraví, kterou na Katedře psychologie FF UK přednášel jako první u nás. Zůstával hluboce zakotven v základních teoretických oborech psychologie, konkrétně v obecné psychologii, kterou také dlouhá léta vyučoval. Byl předsedou oborové rady doktorského studia, vedl řadu bakalářských, diplomních i doktorských prací a semináře doktorandského studia.

Náhlý odchod profesora Vladimíra Kebzy je pro nás bolestivou ztrátou a jen obtížně budeme tuto vynikající osobnost nahrazovat. Kolegyně a kolegové z Katedry psychologie FF UK na něj nikdy nezapomenou.

Rozloučíme se s ním ve středu 9. srpna 2017 v 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

rozloučení


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK