Děkanka FF UK udělila dvě stříbrné pamětní medaile

Medailí za celoživotní práci pro FF UK byly vyznamenány dr. Jana Rejšková a dr. Jelena Tregubová. Ocenění bylo předáno v rámci slavnostního setkání 30. května 2017.

20170530IMG_0330

Dr. Jana Rejšková nastoupila na katedru překladatelství a tlumočnictví FF UK v září 1990 a působila zde jako odborná asistentka do konce ledna 2017. V letech 1990–2011 byla rovněž garantkou anglického oddělení katedry překladatelství a tlumočnictví, v roce 1993 přejmenované na Ústav translatologie.

Za dobu svého působení na FF UK se dr. Rejšková rozhodující měrou podílela na budování VŠ oboru tlumočnictví a překladatelství, pěstovaného v ČR po mnoho let pouze na Univerzitě Karlově, a vychovala několik generací konsekutivních a simultánních tlumočníků, z nichž mnozí dnes působí mj. v Evropském parlamentu a Evropské komisi.

20170530IMG_0439

Dr. Jelena Tregubová, absolventka Filologické fakulty Lomonosovovy moskevské státní univerzity, začala pedagogicky působit na oboru překladatelství a tlumočnictví Fakulty společenskovědní Univerzity 17. listopadu v Praze v roce 1965. Po zrušení Univerzity 17. listopadu a převedení oboru na FF UK v roce 1974 pokračovala dr. Tregubová v přípravě budoucích překladatelů a tlumočníků zde.

V úhrnu působila Dr. Tregubová jako pedagog na oboru překladatelství a tlumočnictví, pěstovaném u nás až donedávna výhradně na Univerzitě Karlově, více než pět desítek let, během kterých vzdělala a vychovala několik generací překladatelů a tlumočníků, kteří se uplatnili jako odborní i literární překladatelé či jako konsekutivní a/nebo simultánní tlumočníci v nejrůznějších státních, nevládních i soukromých institucích a organizacích.

foto: archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK