Udělení čestné afiliace FF UK dr. Haigu Utidjianovi

Na zasedání Vědecké rady FF UK 18. května 2017 obdržel dr. Haig Utidjian diplom afiliovaného člena FF UK.

Dr. Haig Utidjian je britský dirigent, muzikolog a filolog arménského původu. Studoval na univerzitách v Sussexu, Londýně a Cambridge, na Accademie Chigiana v Sieně a na Vysoké škole Guildhall School of Music and Drama v Londýně, kde v roce 1995 absolvoval jako dirigent. V roce 2016 rovněž úspěšně ukončil doktorandské studium hudební vědy na FF UK. V květnu 2001 přijal dr. Utidjian nabídku od rektora UK ujmout se vedení nově založeného oficiálního Orchestru a Sboru UK. Dokázal překonat značné administrativní nástrahy a ze skromných začátků vytvořil soubor mezinárodní kvality. Haig Utidjian vede rovněž dlouholetý výzkum v oblastech muzikologie, neumatologie, teologie a filologie a v těchto oborech má také bohatou publikační činnost (v angličtině, češtině a arménštině). Spolupracuje s univerzitami v Kodani a Münsteru, získal fakultní a univerzitní granty na Univerzitě Karlově a pro své zásluhy na poli hudebním a literárním obdržel Komitasovu medaili Arménské republiky a medaili Yakoba Mełaparta Národní knihovny Arménie.

foto: archiv FF UK

Udělování čestných afiliací vychází z opatření děkana č. 18/2015, jehož cílem je posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na FF UK a zároveň podpora udržení tradiční dlouhodobé profesní i osobní sounáležitosti s akademickou obcí akademických pracovníků, kteří ukončili svůj pracovní poměr k fakultě z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Toto opatření doplňuje univerzitou zřízené kategorie hostujících a emeritních profesorů Univerzity Karlovy o další kategorie čestných afiliací k fakultě.

Afiliovaným členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu určitou (obvykle na pět let) zahraničního akademického pracovníka nebo odborníka z tuzemských odborných institucí či z praxe, který může významným způsobem přispět k pedagogické či vědecké činnosti fakulty.

Emeritním členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu neurčitou bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka fakulty ve starobním důchodu, který byl zaměstnancem fakulty alespoň deset let.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK