Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

Cenu za mimořádný přínos diplomové práce získal Mgr. Jiří Hubáček, nynější doktorand na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK. „Při vydání rozsáhlého, dosud nikdy netištěného textu z rukopisné pozůstalosti prezentoval své profesionální schopnosti editorské, v úvodních studiích a zejména v oddílu Komentářů pak zcela jedinečnou znalost Vrchlického života a souvislostí jeho tvorby,“ uvedl vedoucí oceněné diplomové práce dr. Václav Vaněk.

Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016.

Cena Jana Palacha za rok 2016 byla předána v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 20. dubna 2017.

1421_1

Bedřich Frída – Jaroslav Vrchlický: Vedle sebe šli jsme dálnou poutí… Vzpomínky ze života dvou bratří

Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta (Varia, sv. 55), 2016

Uspořádal, edičně připravil, úvodní studii a komentáře napsal Jiří Hubáček

Svazek přináší první úplnou edici Pamětí překladatele, prozaika a divadelního kritika Bedřicha Frídy, v nichž autor vzpomíná především na svého bratra, spisovatele Jaroslava Vrchlického. Frídův text, dosud dostupný pouze v rukopise, přináší množství nových, biograficky a historicky cenných informací o životě a díle předního básníka lumírovské generace, zejména o období jeho dětství a mládí, o jeho manželství a o několikaleté vážné nemoci; dokresluje tak, ale v mnohém i koriguje některé ustálené soudy o básníkově životě a jeho literární činnosti. Frídovy Paměti jsou doplněny několika drobnějšími, časopisecky otištěnými a dnes většinou zapomenutými vzpomínkovými texty jak od Frídy, tak od samotného Vrchlického. V závěru je uveřejněna zpráva MUDr. Pelnáře o průběhu Vrchlického nemoci. Svazek je vybaven úvodní studií od Jiřího Hubáčka a rozsáhlými komentáři, které připomínají málo známé a často opomíjené dobové souvislosti, vztahující se k Vrchlického osobnosti a tvorbě.

Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi FF UK. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK