Vychází první díl korespondence Karla Havlíčka

Po čtyřsvazkové kritické edici korespondence Boženy Němcové, oceněné roku 2008 cenou Magnesia Litera za nakladatelský počin, vycházejí knižně dopisy další klíčové osobnosti české kultury 19. století, Karla Havlíčka Borovského. Jedná se o první kompletní kritické vydání Havlíčkovy korespondence, která odkrývá významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života.

První z plánovaných šesti svazků, čítající 134 dopisů, zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci do konce roku 1842, tedy do doby Havlíčkova odjezdu do Ruska. Budoucí autor Tyrolských elegiíKřtu svatého Vladimíra v nich vystupuje jako sebevědomý student, který promýšlí své budoucí povolání s cílevědomou snahou o službu národu. Jádro prvního svazku tvoří Havlíčkovy listy rodičům, především z pražských filozofických a teologických studií, v menší míře je zastoupena korespondence se spolužáky a s úřady. Z větší části byly tyto rané dopisy psány německy: v edici jsou zařazeny v novém překladu do češtiny, pořízeném pro účely této edice, nicméně v poznámkovém aparátu je k dispozici i originál. Svazek otevírají úvodní studie o historii vydávaní Havlíčkovy korespondence, o způsobu překládaní německy psaných dopisů a o Havlíčkově mládí. Dopisy jsou doplněny věcnými vysvětlivkami, kalendáriem Havlíčkova života a obrazovou přílohou.

Edici připravil tým pracovníků a studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doc. Roberta Adama. „Prostřednictvím analýzy Havlíčkovy korespondence přinášíme prohloubení poznání jazykové situace a politických poměrů v českých zemích v polovině 19. století. Chceme ukázat, že osobnost a dílo Karla Havlíčka má co říci i v současném českém kulturním prostoru,“ doplňuje doc. Adam.

Ukázka dopisu Karla Havlíčka. Zdroj Archiv FF UK.

Ukázka dopisu Karla Havlíčka. Zdroj: archiv FF UK.

Související publikace

V souvislosti s vydání korespondence Karla Havlíčka vychází monografie Magdalény Pokorné Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci, která zachycuje vzájemné vztahy Havlíčka a jeho myšlenkových partnerů a oponentů. Kniha přináší sedm portrétů osobností, které utvářely spolu s Karlem Havlíčkem atmosféru politického, veřejného a kulturního života ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století v souhlasném i opozičním pojetí.

Dalším z výstupů projektu je kolektivní monografie Karel Havlíček ve světle korespondence, jež představuje možnosti, které výzkum této korespondence nabízí pro prohloubení poznání sociální a komunikační praxe v české společnosti poloviny 19. století. Předložená analýza sleduje generační a myšlenkové souvislosti Havlíčkovy veřejné činnosti, odkrývá nové informace o dobovém publicistickém provozu, popisuje způsoby užívání vybraných výrazů, které v polovině 19. století procházely v češtině bouřlivým vývojem, a poukazuje na pestrý vějíř funkcí, které v tehdejší komunikaci plnily dopisy.

Křest Korespondence I spolu s prezentací výše zmíněných publikací proběhne v úterý 2. května od 17 hod v Nové budově Národního muzea (sál H).

Pozvánka

Tisková zpráva

O knihách

Havlíček, Karel: Korespondence I (1831–1842).
Editoři: R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská.
Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny. Edice Dopisy, deníky, dokumenty.
Praha 2016, 1. vydání, váz., 544 s.
ISBN: 978-80-7422-474-4
Kniha v e-shopu nakladatelství
Přebal knihy

Pokorná, Magdaléna: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci.
Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny.
Praha 2016, 1. vydání, váz., 192 s.
ISBN: 978-80-7422-541-3
Kniha v e-shopu nakladatelství

Rychnovská, Lucie – Adam, Robert a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence.
Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny, 178 s.
Praha 2016, 1. vydání, brož., s. 178.
ISBN: 978-80-7422-542-0
Kniha v e-shopu nakladatelství

Kontaktní osoba pro média

doc. Robert Adam
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
robert.adam@ff.cuni.cz
+420 221 619 216


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK