Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

V pátek 21. dubna 2017 se na FF UK uskutečnilo pod záštitou děkanky doc. Miriam Friedové, Ph.D., historicky první fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika; již VII. ročník celostátní soutěže proběhne 15. května 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci XVIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů (letos na téma Jazyk jako nástroj manipulace). Fakultní kolo soutěže organizoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, šestičlennou porotu tvořili i zástupci ze čtyř dalších lingvisticky orientovaných pracovišť. V souladu s pravidly celostátního kola se hodnotila písemná verze práce (původnost tématu, teoreticko-metodologické východisko, reflexe jeho výhod a limitů, formální a obsahová podoba písemné verze) a ústní prezentace při soutěži vymezená časovým limitem 15 minut (ústní projev, rétorické schopnosti, způsob vystupování, schopnost formulovat stanoviska a přesvědčivě argumentovat v diskusi, schopnost reakce na otázky a připomínky poroty i akademické obce).

Soutěžící představili velmi kvalitní práce a podali přesvědčivé důkazy svých dobrých odborných znalostí. Úroveň soutěže byla vyrovnaně vysoká, po jednotlivých prezentacích proběhla zajímavá a podnětná diskuse. Po sečtení všech hlasů porota dospěla k následujícímu pořadí:

  1. místo Alžběta Růžičková(obor fonetika): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích (145 bodů)
  2. místoKarolína Lipská(obor francouzská filologie): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině (142 bodů)
  3. místoTomáš Musil(obor filozofie): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka (130 bodů)

Všichni studenti na prvních třech místech mají právo účastnit se celostátního kola soutěže a reprezentovat v něm FF UK; zároveň získávají finanční odměnu.

Studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole!

Soutěž Student a věda – Lingvistika probíhá každoročně, přihlásit se mohou studenti bakalářských i magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky, tedy např. z oboru filozofie, psychologie, sociologie, mediálních studií apod.), nejsou tematicky omezeny.

Již nyní zveme zájemce k účasti v příštím ročníku soutěže!

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (ÚČJTK FF UK)

předsedkyně poroty fakultního kola, členka poroty celostátního kola soutěže


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK