Otevřený dopis Viktoru Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

Filozofická fakulta UK spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi vyjadřuje svoji podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti otevřeným dopisem předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi, navrhovateli novely zákona o vysokých školách Zoltánu Balogovi a rektorovi Středoevropské univerzity prof. Ignatieffovi.

Adresáti otevřeného dopisu

Viktor Orbán, 1357 Budapest, Pf. 6.

Zoltán Balog, 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Michael Ignatieff, rektor Středoevropské univerzity, 1051 Budapest, Nádor u. 9, Monument Building

 

Prohlášení na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána připravuje novelu zákona o vysokých školách, která ve výsledku ohrožuje další provoz mezinárodních akademických institucí v Maďarsku. Mimo jiné Středoevropské univerzity (CEU), která byla v roce 1991 založena v Praze a působí v Maďarsku od roku 1996 zcela v souladu s maďarským právním řádem.

Cílem chystané vládní novely je ztížit další působení Středoevropské univerzity v Budapešti či mu dokonce zamezit. Takto diskriminační zneužívání práva je charakteristikou nedemokratických, autoritářských režimů, o kterých jsme předpokládali, že se po zkušenostech z minulého století do Evropy již nevrátí. Jednání maďarské vlády se tak řadí vedle nedávné politické a nacionalistické čistky na tureckých univerzitách a snahy ruského režimu zavřít Evropskou univerzitu v Petrohradě.

Evropský přístup ke vzdělanosti a akademickému světu je od svých středověkých počátků přes klasické univerzity newmanovského a humboldtovského typu až po jejich současné podoby charakterizován otevřeností, svobodou bádání a mezinárodní spoluprací za účelem rozvoje poznání a společnosti. Nynější kroky maďarské vlády zaměřené účelově proti CEU a dalším mezinárodním vzdělávacím institucím jdou proti této tradici evropské kultury a vzdělanosti.

CEU je jednou z nejlepších akademických institucí ve střední Evropě a dlouhodobě si buduje pověst špičkové světové univerzity. CEU svojí otevřeností vůči ostatním univerzitám výrazným způsobem přispívá ke kvalitě vysokého školství jak v Maďarsku, tak v dalších zemích našeho regionu. CEU intenzivně spolupracuje s akademickými institucemi ve střední Evropě formou společných vědeckých projektů, letních škol a spolupořádaných konferencí.

Vyzýváme maďarskou vládu, aby plánovanou novelu vysokoškolského zákona v nynější podobě nerealizovala. Pokud by k tomuto útoku na akademické instituce skutečně došlo, chceme dát najevo svůj nesouhlas a odhodlání pomoci Středoevropské univerzitě najít nový plnohodnotný domov a znovuobnovit její akademické poslání.

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka Filozofické fakulty UK

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanka Fakulty humanitních studií UK

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan Fakulty sociálních věd UK

Mgr. Zdeněk Holý

děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha

Michael Žantovský

ředitel Knihovny Václava Havla

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Vlaďka Votavová

ředitelka Asociace pro mezinarodni otazky (AMO)

 

3 FSVTEMP-531-version1-logotyp_fsv_uk_en_barevny

Prague-Institute-of-Intl-Relations

stažený soubor                        stažený soubor               logo amo-cz

 

FAMU_logo

 

 

 

Tiltakozó nyilatkozat a budapesti Közép-európai Egyetem ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormánya olyan felsőoktatási törvénymódosítási tervezetet kíván elfogadtatni, amely veszélyezteti a Magyarországon működő nemzetközi akadémiai intézmények további tevékenységét. Többek között a Közép-európai Egyetemét (CEU) is, melyet 1991-ben Prágában alapítottak és 1996-tól Magyarországon fejti ki tevékenységét, teljes összhangban az érvényes magyar jogrenddel.

A kormány által benyújtandó törvénymódosítás célja a Budapesten működő Közép-európai Egyetem tevékenységének megnehezítése, akár teljes ellehetetlenítése. A törvényekkel való ilyen típusú diszkriminatív visszaélés a nem demokratikus, tekintélyelvű társadalmi rendszerek jellemzője, melyekről az elmúlt évszázad tapasztalatai alapján úgy gondoltuk, hogy Európába immár soha nem térhetnek vissza. A magyar kormány eljárása a török egyetemeken nemrégiben lezajlott politikai és nacionalista tisztogatásokat, illetve a jelenlegi orosz rezsim igyekezetét idézi, amely a Szentpétervárott működő Európai Egyetem megszűntetését célozta.

A művelődéshez és az akadémiai világ tevékenységéhez Európa mindig nyitott módon viszonyult, szem előtt tartva a kutatás szabadságát és a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, azzal a céllal, hogy minél hathatósabban elősegítse az ismeretek és a társadalom fejlődését. Így volt ez a középkorban, a kezdetek kezdetén, majd a newmani és humboldti típusú egyetemeken, és így van ez mai is. A magyar kormány jelenlegi lépései, melyek a CEU és más nemzetközi oktatási intézmények ellen irányulnak, az európai kultúra és művelődés fenti hagyományaival mennek szembe.

A CEU Közép-Európa egyik legjobb felsőoktatási intézménye, amely céltudatos munkájának köszönhetően vált napjaink egyik legjobb hírű egyetemévé szerte a világon. A CEU más egyetemekkel szemben tanúsított nyitottsága jelentősen hozzájárul mind a magyarországi, mind régiónk más nemzetei felsőoktatásának színvonalához is. A CEU intenzíven együttműködik Közép-Európa akadémiai műhelyeivel, közös kutatási projektek, nyári egyetemek, illetve közösen szervezett konferenciák keretén belül is.

Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy a felsőoktatási törvény tervezett módosítását a jelenlegi formájában ne valósítsa meg. Amennyiben az akadémiai intézmények elleni támadásra mégis sor kerülne, szeretnénk hangot adni tiltakozásunknak és abbéli szándékunknak, hogy készen állunk megtalálni azt az új, teljes értékű otthont, melyben a Közép-európai Egyetem ismét visszatérhet akadémiai küldetésének teljesítéséhez.

 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Faculty of Arts, Charles University

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Faculty of Humanities, Charles University

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Faculty of Social Sciences, Charles University

Mgr. Zdeněk Holý

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Institute of International Relations Prague

Michael Žantovský

Vaclav Havel Library

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i.

Vlaďka Votavová

Association for International Affairs (AMO)

Statement in Support of the Central European University in Budapest

The Hungarian government lead by Viktor Orbán is currently preparing an amendment to the National Higher Education Act which would threaten the further activities of international academic institutions in Hungary. One of them is the Central European University (CEU), which was founded in Prague in 1991 and has been carrying out its activities in Hungary since 1996, completely in accordance with Hungarian law.

The aim of the amendment which is being prepared at the moment is to hinder or even prevent further activities of the Central European University in Budapest. Such discriminatory abuse of law is one of the characteristics of non-democratic, authoritarian regimes which we have never expected to see in Europe again. The action of the Hungarian government is on par with the recent political and nationalist cleansings at Turkish universities and with efforts on part of the Russian regime to close the European University in St Petersburg.

Since the Middle Ages through the classical universities, as imagined by Newman and Humboldt, to the present-day forms, European approach to education and the academic world has been characterised by openness, freedom of research, and international cooperation with the aim to develop human knowledge and society. Current steps of the Hungarian government, deliberately aimed against CEU and other international educational institutions, are going directly against the tradition of European culture and education.

CEU is one of the best academic institutions in Central Europe and has been for a long time building up a reputation of an excellent international university. By its openness towards other universities, it significantly contributes towards the quality of university education both in Hungary and in other countries of our region. CEU intensively cooperates with academic institutions in Central Europe by means of joint research projects, summer schools, and conferences.

We appeal on the Hungarian government not to introduce the amendment of the National Higher Education Act in its current form. Should such an attack on academic institutions really take place, we want to express our profound disagreement and determination to help CEU to find another suitable home and to renew its academic mission.

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

Faculty of Arts, Charles University

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Faculty of Humanities, Charles University

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Faculty of Social Sciences, Charles University

Mgr. Zdeněk Holý

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Institute of International Relations Prague

Michael Žantovský

Vaclav Havel Library

PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.

Institute of Philosophy, Academy of Science, v. v. i.

Vlaďka Votavová

Association for International Affairs (AMO)

Kontakt pro média:

Ina Píšová, tisková mluvčí FF UK

+420 777 739 951

ina.pisova@ff.cuni.cz

 


Související články