Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo deset absolventů. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu.

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.  Oceněný dostává diplom a finanční odměnu, viz Opatření rektora č. 10/2001.

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Jakub Štefela a Bc. Viera Margeťáková z 3. LF UK. Jakub Štefela absolvoval magisterský program všeobecné lékařství a během studia se podílel na organizaci výuky jako asistent na Ústavu anatomie, v letech 2010–12 působil jako administrátor internetového portálu pro medicínské studijní materiály Wikiskripta. Je hlavním autorem studijních materiálů pro studenty medicíny „Úvod do centrální nervové soustavy“.

Viera Margeťáková pracuje v Charitativním domově ve Staré Boleslavi. Jako téma své bakalářské práce si zvolila téma péče o pacienta s demencí. V charitativním domově se následně podílela na zpracování metodiky poskytování ošetřovatelské péče o obyvatele domova s Alzheimerovou demencí.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Evelyne Koubková z FF UK a Bc. Joosep Grents z FHS UK. Evelyne Koubková cenu obdržela za velmi dobré studijní výsledky a mimořádně zdařilou magisterskou práci, v níž interpretuje asyriologický materiál v podobě série tabulek z 1. tis. př. Kristem zachycujících instrukce pro výrobu liturgicky užívaného tympánu.

Joosep Grents cenu obdržel za své mimořádné studijní výsledky a vynikající bakalářskou práci The Complexities of Hybrid Warfare: A study in Contemporary Military History.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Miroslav SorokaBc. Michal Jakl z PřF UK. Miroslav Soroka cenu obdržel za svou diplomovou práci, která je zajímavá svým přesahem do různých oblastí chemie. Výsledky práce se staly podkladem pro další publikace v odborných impaktovaných časopisech.

Michal Jakl cenu obdržel za svoji bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. online geolokaci pro orientační běh, geolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Lence HavelkovéBc. Janu Baťkovi z PřF UK. Lenka Havelková cenu obdržela za mimořádně dobrou diplomovou práci, která kromě výzkumného rozměru měla také značný aspekt aplikační směřující k autorům map a atlasů určených pro vzdělávání.

Jan Baťka cenu obdržel rovněž za výborně zpracovanou závěrečnou práci. Při jejím sepsání musel prostudovat velké množství zahraniční literatury. Jeho snaha vyústila v publikaci v odborném časopisu Acta Universitalis Carolinae Geographica.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdržela Mgr. Helena Exnerová z HTF UK a Bc. Eduard Fiedler z KTF UK. Oba byli ohodnoceni za jejich velmi dobře zpracované závěrečné práce.

Mimořádná cena rektora byla udělena:

Florianu Merklemu z 2. LF UK za mimořádnou občanskou odpovědnost a lidskou obětavost, když z vlastních zdrojů iniciativně zorganizoval finanční sbírku k úhradě školného pro jeho anglického kolegu, který nebyl schopen školné uhradit,

MUDr. Lukáši Malému z 3. LF UK za mimořádnou dobrovolnickou činnost, který se podílel na zavádění projektu paliativní péče v regionu Ntumgamo v Ugandě,

Davidu Adamovi z 3. LF UK za mimořádnou činnost v neziskové organizaci Andromeda, kterou založil a která se zaměřuje na sociálně znevýhodněné děti mezi čtvrtým až dvanáctým rokem,

Barboře Procházkové z LF UK v Plzni a Mgr. Simoně Baumrtové z FTVS UK za mimořádné sportovní výsledky.

Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu. Viz Opatření rektora č. 10/2001.

 za správnost:

Mgr. Václav Hájek

tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova
tel.: +420 224 491 248
e-mail:
pr@cuni.cz

tisková zpráva Univerzity Karlovy, Praha 8. března 2017


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK