Výběrové řízení – Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství

Název pracovní pozice: vědecký pracovník 
Specializace: politická filosofie, etika, religionistika nebo teologie.
Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně)
Smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení.

Požadavky:

 • Ph.D. v humanitním či společenskovědním oboru,
 • nejvíce 5 let po získání titulu Ph.D.,
 • anglický jazyk (plynně), druhý cizí jazyk,
 • samostatná vědecká činnost,
 • zkušenost s administrativou vědeckých aktivit.

Předpokládaná pracovní náplň:

 • badatelská činnost v oboru vymezeném odborným profilem Centra,
 • administrativní zajištění činnosti Centra.

Předpokládaný nástup: 1. května 2017
Termín přihlášky: 31. března 2017

Náležitosti přihlášky:

 • CV uchazeče včetně aktivit spojených s organizováním vědecké činnosti,
 • přehled publikací a odborných aktivit uchazeče,
 • kopie Ph.D. diplomu.

Způsoby přihlášení:

 • elektronicky:
  Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení vám potvrdíme e-mailem.
 • písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:
  Jakub Jirsa, ÚFAR FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 – Praha 1
 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Uchazeči budou následně vyrozuměni o místě a času konání konkurzu.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK