Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě

V rámci Týdne diverzity v úterý 11. a ve středu 12. dubna 2017 proběhne ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti s názvem Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Diverzita je pro konferenci jednak tématem – jako stále aktuálnější společenský jev, který spoluurčuje povahu sociálních interakcí, jednak východiskem pro podobu programu, který má především umožnit setkání perspektiv různých vědních oborů a různých výzkumných tradic, které jsou na FF UK zastoupeny.

Zastřešujícím tématem konference je sociální interakce a reflexe toho, že v  sociálně a kulturně orientovaných vědách (včetně historie a lingvistiky) se v současné době v centru zájmu nachází interdisciplinární postižení dynamické proměnlivosti společnosti: zkoumají se mechanismy a strategie adaptace a integrace na úrovni jedinců a skupin, biologické a sociální předpoklady různého chování v mezilidských interakcích či možnosti a meze institucionálního řízení těchto procesů. Ač se jedná o témata přítomná ve zmíněných disciplínách dlouhodobě, pozornost se nyní zaměřuje na aktualizované kontexty ovlivněné například rozvojem nových médií, proměnami veřejných diskurzů, eskalovanými válečnými konflikty, vývojem na evropské politické scéně včetně České republiky, kontakty jazykovými i kulturními, které zesilují potřebu debat o identitách a diverzitách individuálních i sociálních a vedle toho vyžadují systematické teoreticko-metodologické stýkání disciplín, které se danými jevy a procesy zabývají, v míře větší než dříve. Konference Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě tak má přispět k formulaci klíčových mezioborových témat, která je vhodné učinit předmětem soudobého zkoumání, k němuž badatelé FF UK v těchto disciplínách zároveň mohou přispět, a specifikovat tak zastřešující badatelské zaměření Centra pro studium člověka a společnosti.

První den konference je věnován zvaným přednášejícím, jak ze zahraničí, tak z FF UK. Pozvání FF UK přijali prof. Björn Hansen (Řezno), prof. Barbara Mertins (Dortmund) a prof. Jordan Zlatev (Lund), kteří prosloví přednášky propojující lingvistickou perspektivu s rozměrem socio-kulturním a psychologickým. Odpoledne téhož dne proběhne i posterová sekce, přičemž postery budou k dispozici k prohlédnutí i během celého druhého konferenčního dne. Součástí druhého dne bude celkem 21 příspěvků a panelová diskuse věnovaná společným mezioborovým tématům vyplývajícím ze zaměření Centra pro studium člověka a společnosti i z přednesených vystoupení.

 

Termín konání

11. a 12. dubna 2017 v rámci Týdne diverzity 2017

 

Místo

FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 300 (úterý) a č. 104 (středa)

 

Zahraniční přednášející

Prof. Björn Hansen (Institut für Slavistik, Universität Regensburg)
A lexical-semantic approach to the language of corruption

Prof. Barbara Mertins (Institut für Deutsche Sprache und Literatur, Technische Universität Dortmund)
Language and Cognition – some psycholinguistic insights 

Prof. Jordan Zlatev (Centre for Languages and Literature, Lund University)
Norms of language: What kinds and where from? Insights from phenomenology 

 

Podrobný program včetně abstraktů jednotlivých příspěvků

interakce_plazma


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK