Proběhne 25. česko-polská meziuniverzitní konference zaměřená na lingvistiku a literaturu. Spolupráce mezi univerzitami v Praze a Varšavě trvá už padesát let

Konference, kterou pořádá Uniwersytet Warszawski Warszawa a Univerzita Karlova, se koná každé dva roky, hostující univerzity se pravidelně střídají. Letošní 25. ročník proběhne 19. a 20. října 2016 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Program konference je členěn do lingvistické a literární sekce, hostitelská univerzita přijímá vždy pět odborníků z každé oblasti. Tématem jazykovědné sekce – už téměř po dvě desetiletí zaměřené na kognitivně a kulturně orientovanou lexikální sémantiku – je v tomto ročníku „Lidský život v jazykové a kulturní konceptualizaci“, téma sekce literární zní letos „Sváteční a všední: člověk v literatuře a umění mezi posvátnem a každodenností“.

Z dlouhodobé spolupráce pražských a varšavských filologů vzešla už řada výzkumných projektů a publikací.

Konferenci zahájí děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a vedoucí tří pořádajících pracovišť: Ústavu české literatury a komparatistiky, Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK