Proběhne ustavující mezioborová konference Kreativní laboratoře: Diskontinuity – ve vědě, umění, zkušenosti. Abstrakty přednášek je možné poslat do konce září

Mezioborová konference

I když je 20. století často vnímáno jako doba velkých dějinných zlomů a kataklyzmat, opomíjí se fakt, že je rovněž dobou rostoucích diskontinuit mezi jednotlivými formami lidské zkušenosti, myšlení a umělecké činnosti. Nejvýznamnější z těchto diskontinuit, mezi vědou a uměním, přitom vnesla výrazný předěl do oblasti věd samotných. Oddělila totiž definitivně vědy o přírodě od věd o člověku, na které údajně nelze uplatnit stejná hlediska objektivity. Kromě narušení tradičních představ o jednotě poznání, jak se odrážejí ještě v tradičním konceptu univerzity, zde dochází také ke zcela zásadní změně chápání rozdílu mezi kulturou a přírodou a k soustavnému podceňování kultury jako pouhého dědictví minulosti či ozdoby hospodářsky prosperující společnosti.

Ustavující konference Kreativní laboratoře, jednoho z vědeckých center fakulty, se chce soustředit na základní formy a problémy diskontinuity ve zkušenosti, ať již mezi vědou a uměním, tak ve vědách samých, v rámci vývoje širších myšlenkových či uměleckých proudů, žánrů, stylů. Vedle převratných změn ve vědě a umění se zaměří také na fenomén alternativ, ať již uměleckých avantgard, nebo alternativních vědeckých proudů vůči oficiální či masové kultuře.

Cílem konference není jen popsat tyto diskontinuity a s nimi související problémy, ale směřovat k pozitivnímu pojetí diskontinuity jakožto zdroje spojitosti či jednoty. Vycházíme zde z přesvědčení, že stejně jako je rozdíl přírody a kultury jen produktem samotné kultury, jsou vědecké revoluce či krize v umění a kultuře produktem příslušné zkušenosti, tedy i tím, co v pravém slova smyslu zakládá její kontinuitu.

Doba a místo konání

1. a 2. prosinec 2016, nám. Jana Palacha 2, místnost 104

Potvrzení řečníci

  • Jan Čermák
  • Lucie Doležalová
  • Radek Chlup
  • Vojtěch Kolman
  • Olga Lomová
  • Miroslav Petříček
  • Martin Procházka
  • Josef Vojvodík
  • Eva Voldřichová-Beránková

Příspěvky

V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt obsahující název přednášky a její shrnutí o maximálně 500 slovech na adresu diskontinuity@gmail.com. U všech přednášek se předpokládá doba 30 minut s cca 10 minutami na diskusi.

Termíny

Abstrakty zasílejte do 30. září 2016. Potvrzení o přijetí příspěvku bude zasláno do 15. října 2016.

Organizace

programový výbor: Josef Vojvodík, Martin Procházka, Jakub Čapek, Eva Voldřichová-Beránková

organizační výbor: Vojtěch Šarše, Markéta Haiklová, Alena Tesková

web konference


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK